Δυνάμει του άρθρου 69 της από 13 Απριλίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (1) , δίνεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης στη «Marketing GREECE» μέρους ή του συνόλου του έργου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016 σχετικά με δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, που ενσωματώνει τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

Συγκεκριμένα, η διάταξη …