Κοινοποίηση

Δυνάμει του άρθρου 69 της από 13 Απριλίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (1) , δίνεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης στη «Marketing GREECE» μέρους ή του συνόλου του έργου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016 σχετικά με δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, που ενσωματώνει τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

Συγκεκριμένα, η διάταξη προβλέπει ότι, μέχρι την 31η Αυγούστου, το Υπουργείο Τουρισμού, ο ΕΟΤ και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, με αντικείμενο την ανάθεση δράσεων τουριστικής προβολής της Ελλάδας, με την εταιρεία «Marketing Greece» με απευθείας ανάθεση, ανεξαρτήτως της αξίας της σύμβασης, κατά παρέκκλιση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

Τονίζεται επίσης ότι η πρόβλεψη αυτή δεν ισχύει για καμία άλλη εταιρεία εκτός της «Marketing Greece», με αποτέλεσμα να δημιουργούνται όροι αθέμιτου ανταγωνισμού. Παράλληλα, αντικείμενο της ανάθεσης είναι έργο που ανήκει στις αρμοδιότητες του ΕΟΤ (εθνικός φορέας προβολής και προώθησης του τουρισμού), το οποίο έχει εκτελέσει επιτυχώς τα προηγούμενα χρόνια.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Συμμερίζεται τη γνώμη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ότι η εν λόγω διάταξη δεν είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις (2) ;

2. Δεδομένου ότι για την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι της ΕΕ, πώς θα διασφαλίσει ότι ευρωπαϊκοί πόροι δεν θα δαπανηθούν κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας;

(1) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’ 84), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α’ 104).
(2) Γνώμη Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 16/2020 της 29ης Απριλίου 2020.

Elena Kountoura (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL)

 

Απάντηση του κ. Breton
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Την 1η Απριλίου 2020 η Επιτροπή έδωσε οδηγίες σχετικά με τη «χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID»(1), οι οποίες αναλύουν, μεταξύ άλλων, τις προϋποθέσεις προσφυγής σε απευθείας αναθέσεις σε εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις.

Θα πρέπει να προστεθεί ως γενική αρχή ότι, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, η πρωταρχική ευθύνη για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης μηχανισμών έννομης προστασίας, εναπόκειται στις εθνικές αρχές. Αυτό είναι επίσης σημαντικό σε περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιούνται κονδύλια της ΕΕ για την υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων.

Ωστόσο, η Επιτροπή παρακολουθεί από κοντά τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 , συμπεριλαμβανομένου του μέτρου που αναφέρεται από τους κ. βουλευτές και μπορεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα, αν κριθε ί σκόπιμο.

(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.108.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:108I:TOC

Κοινοποίηση