Παρά και την πρόσφατα εκδοθείσα, στις 11.02 2021, απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-760/18, σύμφωνα με την οποία πρέπει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν μέτρα που παρέχουν αποτελεσματικές και ισοδύναμες εγγυήσεις για την προστασία των εργαζομένων και να επιβάλλονται δεόντως κυρώσεις στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο …