Κοινοποίηση

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID, η Επιτροπή συνήψε συμβάσεις με φαρμακευτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των CureVac, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV και BioNtech-Pfizer, διεξάγει δε διερευνητικές συνομιλίες με τη Moderna.

Προκειμένου να στηρίξει την έρευνα για τα εμβόλια αυτά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε να προκαταβληθούν πληρωμές στις εταιρείες αυτές(1).

Δεδομένου ότι τα εμβόλια αναπτύσσονται επίσης με χρήματα των φορολογουμένων από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ, είναι σημαντικό να διαφυλάσσεται πλήρως το δημόσιο συμφέρον και να τηρούνται η επιστημονική αυστηρότητα, η ασφάλεια και η διαφάνεια.

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει απαντήσει ακόμα σε διάφορες επιστολές που εστάλησαν από βουλευτές του ΕΚ, οι οποίες ζητούν διαφάνεια όσον αφορά τις συμβάσεις αυτές.

Ως εκ τούτου, στο ψήφισμά του σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2021(2) (που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία), το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να χορηγήσει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόσβαση στις συμβάσεις που συνδέονται με εμβόλια κατά της COVID-19 πριν από το τέλος του 2020.

1. Πότε προτίθεται η Επιτροπή να ανταποκριθεί στο αίτημα του Κοινοβουλίου για διαφάνεια όσον αφορά τα έγγραφα σχετικά με τα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων; Μπορεί η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι είναι προσβάσιμα σε όλους τους βουλευτές του ΕΚ που επιθυμούν να τα συμβουλευτούν;

2. Ποιος είναι ο εκπρόσωπος της Επιτροπής στην κοινή διαπραγματευτική ομάδα που είναι αρμόδια για τη διαπραγμάτευση των συμβάσεων για εμβόλια κατά της COVID-19;

(1) Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2020.
(2) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021. Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0302.

Rasmus Andresen (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), Marc Botenga (GUE/NGL), Tanja Fajon (S&D), Sara Cerdas (S&D), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Patrick Breyer (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Carmen Avram (S&D), Karima Delli (Verts/ALE), Petar Vitanov (S&D), Yannick Jadot (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Robert Hajšel (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Alfred Sant (S&D), Eugen Jurzyca (ECR), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Sven Giegold (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Miroslav Číž (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Günther Sidl (S&D), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Andreas Schieder (S&D), Monika Beňová (S&D), Hannes Heide (S&D), Henrike Hahn (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Elisabetta Gualmini (S&D), Salima Yenbou (Verts/ALE), Alessandra Moretti (S&D), Frédérique Ries (Renew), Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Martin Häusling (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Martin Hojsík (Renew), Marie Toussaint (Verts/ALE), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Manuel Bompard (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Manon Aubry (GUE/NGL), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Jutta Paulus (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Biljana Borzan (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE)

 

Απάντηση της κ. Κυριακίδου
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η Επιτροπή είναι υπόλογη έναντι των άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των πολιτών, και ενεργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται ως συμφωνίες προαγοράς με τις εταιρείες περιλαμβάνουν ρήτρες μη δημοσιοποίησης.

Η Επιτροπή έχει ακούσει τις εκκλήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια και, σε συμφωνία με τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, έχει ήδη θέσει τις συμβάσεις με την CureVac και την Janssen Pharmaceuticals στη διάθεση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ειδικό αναγνωστήριο, και έχει δημοσιεύσει την αναδιατυπωμένη έκδοση των συμβάσεων με την CureVac, την AstraZeneca και τη Sanofi.

Η Επιτροπή διαπραγματεύεται με τους προμηθευτές εμβολίων στο πλαίσιο κοινής διαπραγματευτικής ομάδας. Η κοινή διαπραγματευτική ομάδα περιλαμβάνει τη γενική διευθύντρια υγείας και ασφάλειας των τροφίμων ως εκπρόσωπο της Επιτροπής, καθώς και εκπροσώπους επτά κρατών μελών, οι οποίοι ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο(1). Η Επιτροπή δεν έχει κοινοποιήσει τα ονόματα κανενός από τα μέλη της ομάδας.

Το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει τις συμφωνίες προαγοράς πριν από την υπογραφή τους. Το σώμα των Επιτρόπων, με διαδοχικές αποφάσεις της Επιτροπής, έχει αναθέσει την υπογραφή κάθε συμφωνία προαγοράς στην επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ή τη γενική διευθύντρια που είναι αρμόδια για τον εν λόγω τομέα.

(1) Παράρτημα της απόφασης C(2020) 4192 final.

Κοινοποίηση