Κοινοποίηση

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει ως στόχο την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα έως το 2050. Η επίτευξη αυτού του στόχου, που απαιτεί ριζική ενεργειακή μετάβαση, είναι υψίστης σημασίας για την αναχαίτιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και την προστασία του μέλλοντός μας.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα περισσότερα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας (ΣΧΕ), η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως δίχτυ προστασίας για επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα ύψους 2,15 τρισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2050, παρά τις δημόσιες πολιτικές που αποσκοπούν στη σταδιακή κατάργησή τους.

Η Συνθήκη υπονομεύει κάθε κανονιστική απόπειρα αλλαγής της ιλιγγιώδους πορείας της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων και υποχρεώνει τους πολίτες της ΕΕ να πληρώνουν για την ασφάλεια ζωής όσων επενδύουν στα ορυκτά καύσιμα. Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια «διαδικασία εκσυγχρονισμού», η έκκληση της ΕΕ για ευθυγράμμιση της Συνθήκης με τη Συμφωνία του Παρισιού είναι πολύ πιθανόν να μην κερδίσει την ομόφωνη στήριξη όλων των μερών.

1. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι απαιτείται επειγόντως ουσιαστική μεταρρύθμιση, έχει ορίσει η ΕΕ προθεσμία για την εν εξελίξει διαδικασία εκσυγχρονισμού, ώστε να μην καθυστερήσει η πραγματοποίησή της;

2. Η ΕΕ πρέπει να υποβάλει την ενισχυμένη αποφασιστική συμβολή της στη συμφωνία του Παρισιού κατά τη Διάσκεψη των Μερών (COP) τον Νοέμβριο 2021 στη Γλασκόβη. Θα δεσμευτεί να αποχωρήσει από τη ΣΧΕ, όπως έπραξε η Ιταλία το 2016, εάν η ευθυγράμμιση της Συνθήκης με τη Συμφωνία του Παρισιού δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τότε μέσω της διαδικασίας εκσυγχρονισμού;

Manon Aubry (GUE/NGL), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Maria Arena (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Jutta Paulus (Verts/ALE), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Silvia Modig (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Raphaël Glucksmann (S&D), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Marie Toussaint (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Claude Gruffat (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Marc Angel (S&D), Milan Brglez (S&D), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (NI), Younous Omarjee (GUE/NGL), Manu Pineda (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Henrike Hahn (Verts/ALE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Clara Ponsatí Obiols (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI)

 

Απάντηση του εκτελεστικού αντιπροέδρου κ. Dombrovskis
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Σύμφωνα με τις οδηγίες διαπραγμάτευσης που έλαβε από το Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2019 για τον εκσυγχρονισμό της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας (ΣΧΕ), η Επιτροπή κατέθεσε μια αρχική πρόταση κειμένου τον Μάιο του 2020, με σκοπό τη μεταρρύθμιση των κανόνων προστασίας των επενδύσεων και επίλυσης των διαφορών, καθώς και τη θέσπιση νέων διατάξεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή(1). Ένας από τους στόχους της μεταρρύθμισης αυτής είναι να ευθυγραμμιστεί η ΣΧΕ με τη συμφωνία του Παρισιού και με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας.

Οι διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της ΣΧΕ βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2020 και μέχρι στιγμής έχουν διεξαχθεί μόλις τρεις γύροι, από τους οποίους ο τελευταίος πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2020.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η καλύτερη δυνατή έκβαση είναι να επιτευχθεί η μεταρρύθμιση της ΣΧΕ. Η μονομερής αποχώρηση της ΕΕ και των κρατών μελών από μια μη μεταρρυθμισμένη ΣΧΕ θα ενεργοποιούσε τη ρήτρα της λήξης ισχύος, βάσει της οποίας η ΣΧΕ θα εξακολουθούσε να εφαρμόζεται στις υφιστάμενες επενδύσεις για 20ετή περίοδο. Το γεγονός αυτόθα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες διαφορές μεταξύ επενδυτών και κρατών βάσει των μη μεταρρυθμισμένων κανόνων, μεταξύ άλλων και για υφιστάμενες επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Επιτροπή είναι σταθερά προσηλωμένη στη συνέχιση των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για τον εκσυγχρονισμό.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να επανεξετάζει τακτικά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Αν δεν επιτευχθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος βασικοί στόχοι της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ευθυγράμμισης με τη συμφωνία του Παρισιού, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει άλλες επιλογές, όπως μεταξύ άλλων την αποχώρηση από τη ΣΧΕ.

(1) https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2148

Κοινοποίηση