Κοινοποίηση

Στις 4 Οκτωβρίου 2021, η ανεξάρτητη διερευνητική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη δημοσίευσε έκθεση στην οποία ανέφερε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστέψει κανείς ότι έχουν διαπραχθεί εγκλήματα πολέμου στη Λιβύη, μεταξύ άλλων λόγω βιαιοπραγιών εις βάρος μεταναστών. Οι έρευνες δείχνουν ότι έχουν διαπραχθεί παραβιάσεις κατά μεταναστών σε ευρεία κλίμακα από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες, με υψηλό επίπεδο οργάνωσης και ενθάρρυνση από το κράτος, γεγονός που υποδηλώνει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Επιπλέον, η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Λιβύη δεν έλαβε μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και την επιστροφή τους στον τόπο καταγωγής τους, κατά παράβαση των υποχρεώσεών της βάσει του διεθνούς δικαίου.

Με βάση τα ανωτέρω:

1. Ποια είναι η αξιολόγηση της έκθεσης από την Επιτροπή;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να επανεξετάσει τη χρηματοδότηση και τη συνεργασία της με τις λιβυκές αρχές στον τομέα της μετανάστευσης, ιδίως με την ακτοφυλακή της Λιβύης;

3. Προτίθεται η Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια ευρωπαϊκή αποστολή διάσωσης που θα επιχειρεί στην κεντρική Μεσόγειο;

Βουλευτές που στηρίζουν την ερώτηση(1)

(1) Αυτή η ερώτηση έχει τη στήριξη βουλευτών εκτός των συντακτών: Eleonora Evi (Verts/ALE), Erik Marquardt (Verts/ALE)

Domènec Ruiz Devesa (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Javier Moreno Sánchez (S&D), Dietmar Köster (S&D), Thijs Reuten (S&D), Pietro Bartolo (S&D), Cyrus Engerer (S&D), Konstantinos Arvanitis (The Left), Raphaël Glucksmann (S&D), Pierfrancesco Majorino (S&D), Giuliano Pisapia (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Margarida Marques (S&D), Evin Incir (S&D), Andreas Schieder (S&D), Isabel Santos (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Alessandra Moretti (S&D), Andrea Cozzolino (S&D), Tanja Fajon (S&D), Bettina Vollath (S&D), Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Pina Picierno (S&D), Brando Benifei (S&D), Margrete Auken (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Isabel Carvalhais (S&D), Hannes Heide (S&D), César Luena (S&D), Yannick Jadot (Verts/ALE), Demetris Papadakis (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Elżbieta Kruk (ECR), Salima Yenbou (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Maria Arena (S&D), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D)

Απάντηση του κ. Várhelyi εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η θέση της ΕΕ όσον αφορά τις καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών και προσφύγων στη Λιβύη παραμένει σαφής: είναι απαράδεκτες και τις καταδικάζουμε απερίφραστα. Το ισχύον σύστημα αυθαίρετων κρατήσεων και οι απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στα κέντρα κράτησης πρέπει να τερματιστούν. Η ΕΕ έχει καλέσει επανειλημμένα τις λιβυκές αρχές να προβούν στις σχετικές ενέργειες, ενώ συνεργάζεται με οργανισμούς του ΟΗΕ και διεθνείς ΜΚΟ για την παροχή προστασίας και την προώθηση εναλλακτικών λύσεων αντί της κράτησης, καθώς και τη δημιουργία ασφαλών χώρων για την κάλυψη των αναγκών των πλέον ευάλωτων ατόμων.

Στόχος της στήριξης που παρέχει η ΕΕ για τη διαχείριση των συνόρων στη Λιβύη είναι η πρόληψη της απώλειας ανθρώπινων ζωών στη Μεσόγειο και η πάταξη των δικτύων παράνομης διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων. Ο αριθμός των νεκρών και των αγνοουμένων στη θάλασσα το 2020 δεν ξεπέρασε τους 1 000 για πρώτη φορά από το 2014· 11 891 άνθρωποι διασώθηκαν στη θάλασσα από τις λιβυκές αρχές. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2021, ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 25 823. Η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης της Λιβύης μπορεί να συμβάλει μόνο στη μείωση του αριθμού των ζωών που χάνονται στη θάλασσα. Η ΕΕ αναμένει από τις λιβυκές αρχές να διασφαλίσουν τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των μεταναστών και την πλήρη διερεύνηση των περιστατικών βίας, καθώς και την κατάλληλη παρακολούθησή τους προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι υπεύθυνοι λογοδοτούν για τις πράξεις τους.

Η έρευνα και διάσωση ρυθμίζεται από το διεθνές δίκαιο και η εφαρμογή της διαδικασίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Η Επιτροπή δεν συμμετέχει επιχειρησιακά στον συντονισμό των εν λόγω επιχειρήσεων ή στον καθορισμό ενός σημείου αποβίβασης. Στο πλαίσιο του συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, η Επιτροπή συγκρότησε την ευρωπαϊκή ομάδα επαφής για την έρευνα και τη διάσωση με σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη κοινής αντίληψης και κοινών πρακτικών στον τομέα αυτό.


Κοινοποίηση