Κοινοποίηση

Το άρθρο 245 της ΣΛΕΕ (1) και το άρθρο 17 παράγραφος 3 της ΣΕΕ (2) ορίζουν ότι τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία και αντικειμενικότητα. Παράλληλα, το άρθρο 9 παράγραφος 3 και το άρθρο 10 παράγραφος 6 του Κώδικα Δεοντολογίας για τα μέλη της Επιτροπής (3) θεμελιώνουν ρητά την υποχρέωσή τους να απέχουν από δημόσιες δηλώσεις ή παρεμβάσεις για λογαριασμό οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος.

Παραβιάζοντας ευθέως τις εν λόγω υποχρεώσεις, η Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Dubravka Šuica, συμμετείχαν σε προεκλογικό σποτ του κόμματος HDZ της Κροατίας (4) , μαζί με αρχηγούς κρατών και λοιπές προσωπικότητες που ανήκουν στο ίδιο ευρωπαϊκό κόμμα, υποστηρίζοντας με χαμόγελο την προεκλογική του εκστρατεία (5) .

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής έσπευσε, με διαδικτυακή του ανάρτηση (6) , να αναφέρει ότι η συμμετοχή της Προέδρου ήταν σε προσωπικό επίπεδο και εκφράζει τη λύπη του που αυτό δεν αποτυπώθηκε στο σποτ, ομολογώντας εμμέσως την παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι αμφότερες συμμετείχαν τελικώς με αναγραφή των θεσμικών τους ιδιοτήτων, αλλά και με ευκρινή την σημαία της ΕΕ – γεγονός που σε κάθε περίπτωση θα παρέπεμπε στις θεσμικές τους ιδιότητες.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Για ποιο λόγο συμμετείχαν η Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής στο εν λόγω προεκλογικό σποτ, δεδομένου ότι γνώριζαν ότι παραβιάζονται ευθέως οι υποχρεώσεις τους που θεμελιώνονται στις Συνθήκες και στον Κώδικα Δεοντολογίας για τα μέλη της Επιτροπής;

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Elena Kountoura (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL)

 

Κοινή απάντηση της προέδρου von der Leyen
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(1) διευκρινίζει ότι τα μέλη δύνανται να συμμετέχουν στην εθνική πολιτική ζωή ως μέλη εθνικών πολιτικών κομμάτων ή σε εθνική προεκλογική εκστρατεία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν υπονομεύει τη διαθεσιμότητά τους για υπηρεσία στην Επιτροπή και την προτεραιότητα που δίνεται στα καθήκοντα που έχουν απέναντι στην Επιτροπή έναντι της κομματικής τους δέσμευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κώδικα, τα μέλη οφείλουν να αποσύρονται προσωρινά από τα καθήκοντά τους στην Επιτροπή, εάν είναι υποψήφιοι ή έχουν με άλλον παρόμοιο τρόπο ενεργό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία. Σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή όταν υπάρχει συμμετοχή με άλλες μορφές, π.χ. με περιστασιακές δηλώσεις κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας, τα μέλη μπορούν να συνεχίσουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

Κατά το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κώδικα, η υποχρέωση των μελών να απέχουν από δημόσιες δηλώσεις ή παρεμβάσεις για λογαριασμό οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος δεν ισχύει όταν συμμετέχουν σε εκστρατεία, ανεξάρτητα από τη μορφή της συμμετοχής.

Ως εκ τούτου, η συμμετοχή της προέδρου von der Leyen και της αντιπροέδρου Šuica σε προεκλογικό τηλεοπτικό μήνυμα συνάδει προς τον κώδικα. Η Επιτροπή δεν θεωρεί αναγκαίο να ζητήσει τη γνώμη της ανεξάρτητης επιτροπής δεοντολογίας για το θέμα αυτό ούτε να επανεξετάσει τον ρόλο της εν λόγω επιτροπής όπως ορίζεται στον κώδικα. Επίσης, η Επιτροπή δεν βλέπει καμία σχέση μεταξύ αυτής της σύντομης εμφάνισης σε ένα σύντομο προεκλογικό βίντεο και της εκλογής της προέδρου το 2019 βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή των εργασιών για το σχέδιο ανάκαμψης.

Όσον αφορά τη συμμετοχή σε εκλογές, είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ των θεσμικών δραστηριοτήτων των μελών της Επιτροπής ως τέτοιων, οι οποίες δεν μπορεί να υποστηρίζουν συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα, και των δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο εκστρατείας υπό την ιδιότητα του πολιτικού(2).

Η πρόεδρος von der Leyen και η αντιπρόεδρος Šuica δεν συμμετείχαν στο εν λόγω βίντεο υπό την ιδιότητά τους ως μελών της Επιτροπής, αλλά ως πολιτικοί που συνδέονται με συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα στο πλαίσιο δημοκρατικής προεκλογικής εκστρατείας. Η Επιτροπή έχει ήδη διευκρινίσει δημοσίως ότι η διάκριση αυτή θα μπορούσε να είχε καταστεί σαφέστερη, μολονότι το βίντεο καθαυτό ήταν εύκολα αναγνωρίσιμο ως προεκλογικό σποτ ενός πολιτικού κόμματος στο οποίο απεικονίζονται διάφοροι Ευρωπαίοι πολιτικοί που ανήκουν στο ίδιο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα. Η Επιτροπή διευκρίνισε επίσης ότι το βίντεο της προέδρου μαγνητοσκοπήθηκε μεταξύ μιας σειράς άλλων λήψεων και ότι διήρκεσε μόνο μερικά δευτερόλεπτα χωρίς πρόσθετο κόστος για το θεσμικό όργανο .

(1) ΕΕ C 65 της 21.2.2018, σ. 7.
(2) Βλ. π.χ. «Guidelines on Ethical Standards for the Participation of the Members of the European Commission in the Election Campaign» (κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με δεοντολογικά πρότυπα για τη συμμετοχή των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε προεκλογική εκστρατεία), https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidelines_election_campaign_en.pdf .

Κοινοποίηση