Κοινοποίηση

Βουλγαρία και Ρουμανία έχουν νομική υποχρέωση να εφαρμόσουν το κεκτημένο του Σένγκεν, εξαιρουμένων των διατάξεων που αφορούν την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων. Τα δύο αυτά κράτη μέλη δεν μπορούν να κάνουν χρήση των ρητρών προσχώρησης ή αποχώρησης και να φέρουν πλήρη ευθύνη για τα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν, χωρίς να απολαμβάνουν τα οφέλη του χώρου Σένγκεν.

Το 2011, Βουλγαρία και Ρουμανία ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία αξιολόγησης Σένγκεν, η οποία αναγνωρίστηκε δεόντως από το Συμβούλιο[1]. Ωστόσο, επί 11 και πλέον έτη δεν έχει ληφθεί καμία πολιτική απόφαση για την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα.

Στο πλαίσιο αυτό, ερωτάται το Συμβούλιο:

  • 1.Σε προηγούμενες διευρύνσεις του χώρου Σένγκεν, έχουν μέλη του Συμβουλίου ζητήσει πρόσθετες αξιολογήσεις προτού διεξαχθεί ψηφοφορία επί της απόφασης του Συμβουλίου;
  • 2.Υπάρχει νομική βάση που συναρτά την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων με το επίπεδο απόδοσης σε άλλους τομείς πολιτικής;
  • 3.Υφίσταται παραβίαση της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας όταν ένα κράτος μέλος υποχρεούται να φέρει πλήρη ευθύνη για την κοινή πολιτική σε συγκεκριμένο τομέα, ενώ το κράτος μέλος αυτό στερείται επ΄αόριστον τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα;

[1] Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη Ρουμανία (έγγραφο 9166/11 του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου) και για τη Βουλγαρία (έγγραφο 9167/11 του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 2011).

Petar Vitanov (S&D), Sophia in ‘t Veld (Renew), Javier Moreno Sánchez (S&D), Brando Benifei (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Jens Geier (S&D), Birgit Sippel (S&D), Gabriele Bischoff (S&D), Domènec Ruiz Devesa (S&D), Thijs Reuten (S&D), Mohammed Chahim (S&D), Agnes Jongerius (S&D), Elena Yoncheva (S&D), Sergei Stanishev (S&D), Milan Brglez (S&D), Nils Ušakovs (S&D), Eugen Tomac (PPE), Emil Radev (PPE), Vlad-Marius Botoş (Renew), Franc Bogovič (PPE), Matjaž Nemec (S&D), Kosma Złotowski (ECR), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Marian-Jean Marinescu (PPE), Andrey Kovatchev (PPE), Claudia Gamon (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Eva Maydell (PPE), Tsvetelina Penkova (S&D), Iskra Mihaylova (Renew), Cyrus Engerer (S&D), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Beata Kempa (ECR), Leila Chaibi (The Left), Andrey Novakov (PPE), Josianne Cutajar (S&D), Radan Kanev (PPE), Monika Beňová (S&D), Robert Hajšel (S&D), Marc Angel (S&D), Ivo Hristov (S&D), Dan Nica (S&D), Maria Grapini (S&D), Rovana Plumb (S&D), Alex Agius Saliba (S&D), Εύα Καϊλή (S&D), Tudor Ciuhodaru (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Isabel García Muñoz (S&D), Carmen Avram (S&D), Márton Gyöngyösi (NI), Andris Ameriks (S&D), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Sylvie Guillaume (S&D), Iuliu Winkler (PPE), Liudas Mažylis (PPE), György Hölvényi (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Asim Ademov (PPE), Κωνσταντίνος Αρβανίτης (The Left), Πέτρος Κόκκαλης (The Left), Biljana Borzan (S&D), Joachim Stanisław Brudziński (ECR), Katarina Barley (S&D), Alexander Alexandrov Yordanov (PPE), Leszek Miller (S&D), Romana Tomc (PPE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Marina Kaljurand (S&D), Victor Negrescu (S&D), Ondřej Kovařík (Renew), Klára Dobrev (S&D)


Κοινοποίηση