Κοινοποίηση

Με το άρθρο 8 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της Ελληνικής Κυβέρνησης (30/09/19), καταργήθηκε η από του 1987 αυτοδιοίκηση και εξαλείφθηκε νομοθετικά ο σκοπός του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ).

Το ΚΕΘΕΑ αποτελεί νομικό πρόσωπο σωματειακού χαρακτήρα, εξυπηρετεί σκοπό δημόσιας ωφέλειας παρέχοντας μέσω Θεραπευτικών Κοινοτήτων υπηρεσίες απεξάρτησης και έχει γίνει μέλος του ΟΗΕ για ζητήματα ναρκωτικών, καθώς και μέλος της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1) Πώς προτίθεται να προστατεύσει την ελευθερία του συνέρχεσθαι του ΚΕΘΕΑ και των μελών του κατά το άρθρο 12 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, που επιτάσσει τα κράτη μέλη να απέχουν από οποιαδήποτε παρέμβαση στον συλλογικό βίο, η προστασία του οποίου αποτελεί τμήμα των κοινών συνταγματικών παραδόσεων των κρατών μελών και ρητή επιταγή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ);
2) Πώς διασφαλίζεται η συμμετοχή του προσωπικού και των αποδεκτών των θεραπευτικών υπηρεσιών στη λήψη των αποφάσεων διοίκησης, καθώς και η κατοχυρωμένη στο άρθρο 13 του ΧΘΔ της ΕΕ ακαδημαϊκή ελευθερία, με δεδομένο ότι η αυτοδιοίκηση συνιστά επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδο απεξάρτησης;
3) Πώς διασφαλίζεται η αναγνώριση και ο σεβασμός της Ένωσης, κατά τα προβλεπόμενα στο ΧΘΔ της Ε.Ε., του δικαιώματος πρόσβασης σε δοκιμασμένης αποτελεσματικότητας παροχές υπηρεσιών κατά της εξάρτησης από ναρκωτικά και άλλες έξεις;

 

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η διασφάλιση εύκολης πρόσβασης σε κατάλληλες θεραπευτικές υπηρεσίες για χρήστες ναρκωτικών αποτελεί έναν από τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά 2013-2020(1). Η εν λόγω στρατηγική για τα ναρκωτικά βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της ΕΕ και προασπίζει από κάθε άποψη τις ιδρυτικές αξίες της Ένωσης: σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διατάξεις του Χάρτη, τις οποίες θίγει ο κ. βουλευτής, απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνον όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας (σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ) και δεν υφίσταται ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις εν λόγω θεραπευτικές υπηρεσίες, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση που θίγει ο κ. βουλευτής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν διαθέτει αρμοδιότητα παρέμβασης επί του θέματος.

Ωστόσο, δεδομένου ότι η προσβάσιμη και αποτελεσματική θεραπεία για τους χρήστες ναρκωτικών είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη διατηρήσιμης μείωσης της ζήτησης ναρκωτικών, η Επιτροπή εξακολουθεί στο πλαίσιο αυτό να υποστηρίζει και να διευκολύνει την εφαρμογή των συστάσεων της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά, σε στενή συνεργασία με δημόσιους, ιδιωτικούς και διεθνείς οργανισμούς. Ειδικότερα, η Επιτροπή προάγει τον διάλογο μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των κρατών μελών και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων σε φόρα όπως το φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για τα ναρκωτικά, η συντονιστική ομάδα για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών(2) και η πλατφόρμα για την πολιτική υγείας(3).

(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A52012XG1229%2801%29
(2) https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/steeringgroup_promotionprevention_el
(3) https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/steeringgroup_promotionprevention_el

Κοινοποίηση