Κοινοποίηση

Στις 4 Μαΐου, οι κάτοικοι του προσφυγικού καταυλισμού της Ριτσώνας στην Ελλάδα διαπίστωσαν ότι κατασκευαζόταν γύρω από τις οικείες τους ένα τσιμεντένιο τείχος στρατιωτικών προδιαγραφών με ύψος τριών μέτρων. Σκοπός του είναι να διαχωρίσει τους 3 000 πρόσφυγες από την τοπική κοινότητα, παρόλο που ο καταυλισμός απέχει πολύ από τους ελληνικούς οικισμούς. Σύμφωνα με μια πρόσκληση υποβολής προσφορών στον ελληνικό ιστότοπο του ΔΟΜ(1), η ίδια τύχη περιμένει 7 000 πρόσφυγες σε τρεις ακόμα καταυλισμούς. Το τείχος κατασκευάζεται με κονδύλια από το πρόγραμμα της Επιτροπής «Στήριξη των ελληνικών αρχών στη διαχείριση του εθνικού συστήματος υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο και τους ευάλωτους μετανάστες». Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η προώθηση της εκπαίδευσης και της συνεργασίας με την τοπική κοινότητα στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης. Τα τείχη επιτυγχάνουν ακριβώς το αντίθετο: διαχωρίζουν. Οι προσφυγικοί καταυλισμοί θα μετατραπούν σε de facto φυλακές, επιδεινώνοντας σοβαρά την ψυχική υγεία των προσφύγων.

Βάσει των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

Γνωρίζει αυτές τις εξελίξεις; Εάν ναι, υποστηρίζει την κατασκευή τσιμεντένιων τειχών γύρω από τους ελληνικούς καταυλισμούς προσφύγων; Συνάδει η κατασκευή με τις αξίες και τους στόχους της ΕΕ και του προαναφερθέντος προγράμματος;

Πόσα ευρωπαϊκά κονδύλια διατίθενται για την κατασκευή τσιμεντένιων τειχών στη Ριτσώνα και σε άλλους ελληνικούς καταυλισμούς προσφύγων;

(1) https://greece.iom.int/sites/greece/files/Invitation%20Letter_20.pdf?fbclid=IwAR333iOC5ptpwgLWHon_gFgR8tJuCcOEN5JI3LlDRlF-xb6T7NZR7Tl7X_o

Janina Ochojska (PPE), Łukasz Kohut (S&D), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Dietmar Köster (S&D), Younous Omarjee (The Left), Karen Melchior (Renew), Maria Walsh (PPE), Pernando Barrena Arza (The Left), Clare Daly (The Left), Konstantinos Arvanitis (The Left), Erik Marquardt (Verts/ALE), Cornelia Ernst (The Left), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Andrzej Halicki (PPE)

 

Απάντηση της κ. Johansson
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) υλοποιεί το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο παροχής βοήθειας έκτακτης ανάγκης «Στήριξη των ελληνικών αρχών στη διαχείριση του εθνικού συστήματος υποδοχής αιτούντων άσυλο και ευάλωτων μεταναστών», το οποίο καλύπτει, μεταξύ άλλων δράσεων, την κατασκευή και τις επιχειρησιακές ανάγκες των κέντρων υποδοχής στην ηπειρωτική Ελλάδα(1). Το έργο αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή ή τη συντήρηση περιφράξεων στις δομές των Διαβατών, της Ριτσώνας, της Μαλακάσας και της Νέας Καβάλας, όπως ζητήθηκε από τις ελληνικές αρχές, με σκοπό την αύξηση της ασφάλειας και της προστασίας των κατοίκων και του προσωπικού.

Ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές πριν από την κατασκευή των περιφράξεων. Για την περίφραξη πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη ορισμένες παράμετροι, ιδίως η πυροπροστασία, το φυσικό φως, η μη παρεμπόδιση του οπτικού πεδίου και η επαρκής απόσταση από τυχόν κατοικίες. Εφαρμόζεται μεικτή λύση, με εναλλασσόμενη χρήση σκυροδέματος και απλού συρματοπλέγματος.

Το ποσό που συμφωνήθηκε για την υλοποίηση του συνολικού έργου καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2021 και ανέρχεται σε περίπου 180 εκατ. EUR, εκ των οποίων περίπου 9 εκατ. EUR προορίζονται για εργασίες στα κέντρα (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του καθαρισμού, της συντήρησης, των επισκευών και της τοποθέτησης περίφραξης).

(1) Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το ενημερωτικό δελτίο για τη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται στην Ελλάδα: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/202104_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf

Κοινοποίηση