Κοινοποίηση

Οι «φάκελοι Uber» που δημοσίευσε η International Consortium of Investigative Journalists (Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων) αποκαλύπτουν τον τρόπο της μυστικής δράσης του Emmanuel Macron, προκειμένου να μπορέσει η Uber να εγκατασταθεί στη Γαλλία σε βάρος του νόμου και του εργατικού δικαίου.

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων σχετικά με την οδηγία για την εργασία σε πλατφόρμες, οι αποκαλύψεις αυτές προκαλούν μεγάλη ανησυχία. Μέχρι τις 30 Ιουνίου, ο Emmanuel Macron ασκούσε την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι διαπραγματεύσεις για την εν λόγω οδηγία δεν είχαν προχωρήσει σημαντικά, και όπου η Γαλλία είχε επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή της στο τεκμήριο μισθωτής εργασίας που ήταν επιδίωξη των Βρυξελλών.

Επιπλέον, η γαλλική Προεδρία δεν δημοσίευσε τις συναντήσεις της με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων, κάτι που αυξάνει τη σύγχιση όσον αφορά τους δεσμούς μεταξύ Macron και Uber.

Στο φως των αποκαλύψεων που περιέχονται στους «φακέλους Uber» και για λόγους διαφάνειας και ευθύνης απέναντι στους ευρωπαίους πολίτες, μπορούν οι υπηρεσίες του Συμβουλίου να δημοσιοποιήσουν:

1.Τις συνεδριάσεις της γαλλικής Προεδρίας, ιδίως με τις πλατφόρμες;

2.Τα ηλεκτρονικά μηνύματα και έγγραφα που ανταλλάχθηκαν, ιδίως τις προτάσεις για την τροποποίηση της οδηγίας, μεταξύ των πλατφορμών και της γαλλικής Προεδρίας;

3.Όλα τα έγγραφα και τα σημειώματα που συνέταξε η γαλλική Προεδρία σχετικά με την προαναφερθείσα οδηγία;

Απάντηση

Το Συμβούλιο δεν απαντά σε ερωτήσεις που αφορούν ενέργειες του κράτους μέλους που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως μάλιστα όταν αυτές δεν τελούνται υπό την ιδιότητα του προεδρεύοντος του Συμβουλίου και, συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να αποδίδονται στο Συμβούλιο.

Επιπλέον, το Συμβούλιο δεν σχολιάζει δημοσιεύματα του τύπου. Ως προς τα ερωτήματά σας σχετικά με την διαφάνεια, το Συμβούλιο εφαρμόζει μια προορατική πολιτική διαφάνειας σε σχέση με τους νομοθετικούς φακέλους. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο με τίτλο «Ενίσχυση της νομοθετικής διαφάνειας», το οποίο είναι διαθέσιμο για το κοινό[1], το Συμβούλιο δημοσιεύει αυτοβούλως τα έγγραφα που αφορούν τους νομοθετικούς φακέλους που απαριθμούνται στο παράρτημα του προαναφερόμενου εγγράφου. Τα εν λόγω έγγραφα είναι προσβάσιμα στο δημόσιο μητρώο εγγράφων του Συμβουλίου, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του Συμβουλίου[2]. Επιπλέον, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα του Συμβουλίου υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 1049/2001 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα και στον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου.

[1] Βλέπε έγγραφο ST 9493/2020 του Συμβουλίου.

[2] http://register.consilium.europa.eu


Κοινοποίηση