Κοινοποίηση

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία(1) της ΕΕ, η πανδημία έχει κλονίσει την οικονομία στο σύνολό της, και οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) συγκαταλέγονται σε εκείνους που επλήγησαν περισσότερο. Σε ορισμένες χώρες σημειώθηκε απώλεια κύκλου εργασιών έως και 98% για τις παραστατικές τέχνες καθώς και μείωση του μουσικού κοινού κατά 76%. Λιγότερο από το 2% των ευρωπαϊκών κινηματογράφων ήταν ανοικτοί μεταξύ των περιόδων περιορισμού της κυκλοφορίας και σχεδόν όλα τα μουσεία έκλεισαν.

Με συντριπτική πλειοψηφία (598 υπέρ), οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα σχετικά με την πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης(2), εκφράζοντας τη φωνή των Ευρωπαίων πολιτών και ζητώντας, μεταξύ άλλων, να αφιερωθεί στους ΚΠΔ τουλάχιστον το 2% του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Οι KΠΔ αντιπροσωπεύουν το 3,7% της απασχόλησης στην ΕΕ, και περίπου το 4% του ΑΕΠ της, επομένως, θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν αντίστοιχα μέσω του RRF.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των εθνικών σχεδίων που υποβάλλονται για τον RRF, προτίθεται η Επιτροπή να στηρίξει μέτρα τα οποία συνολικά αφιερώνουν τουλάχιστον το 2% του RRF στους ΚΠΔ, όπως έχει επανειλημμένα ζητήσει και ψηφίσει το Κοινοβούλιο;

Βουλευτές που στηρίζουν την ερώτηση(3)

(1) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Θεματικό Τμήμα Διαρθρωτικής Πολιτικής και Πολιτικής Συνοχής, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, PE 652.242 – Φεβρουάριος 2021 (https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/652242/IPOL_STU(2021)652242_EN.pdf).
(2) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0246_EL.html (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0246_EN.html)
(3) Αυτή η ερώτηση έχει τη στήριξη βουλευτών εκτός των συντακτών: Giorgos Georgiou (The Left), Tomasz Frankowski (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Laurence Farreng (Renew), Petra Kammerevert (S&D), Christian Ehler (PPE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Emmanuel Maurel (The Left), Tudor Ciuhodaru (S&D)

Alexis Georgoulis (The Left), Dace Melbārde (ECR), Stelios Kouloglou (The Left), Danuta Maria Hübner (PPE), Hannes Heide (S&D), Sabine Verheyen (PPE), Konstantinos Arvanitis (The Left), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Magdalena Adamowicz (PPE), Ibán García Del Blanco (S&D)

 

Απάντηση του εκτελεστικού αντιπροέδρου Dombrovskis
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) προσφέρει την ευκαιρία συνδρομής προς τα κράτη μέλη ώστε να ανακάμψουν από τη τρέχουσα πανδημία και να ανασυγκροτήσουν τις οικονομίες τους, περιλαμβανομένων των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, στρεφόμενα προς πιο ανθεκτικά, βιώσιμα και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς μοντέλα. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να προτείνουν τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που θα καλύπτονται από τα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ).

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα ΣΑΑ βάσει έντεκα διαφανών κριτηρίων που ορίζονται στον κανονισμό για τη θέσπιση του RRF(1). Ειδικότερα, η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον οι προτεινόμενες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις:— συνιστούν ισορροπημένη απάντηση στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση του κράτους μέλους, συμβάλλοντας κατάλληλα και στους έξι πυλώνες του RRF·

— συμβάλλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών ειδικών ανά χώρα συστάσεων·

— περιέχουν μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην πράσινη μετάβαση και στην ψηφιακή μετάβαση·

— συμβάλλουν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, καθώς και της θεσμικής, οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας του κράτους μέλους·

— δεν επιβαρύνουν σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους.

Ο κανονισμός θέτει αριθμητικούς στόχους όσον αφορά τις δαπάνες για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση: 37 % και 20 % αντίστοιχα. Ωστόσο, ο κανονισμός δεν ορίζει στόχους δαπανών για μεμονωμένους τομείς ή κλάδους ως βάση για την αξιολόγηση των ΣΑΑ από την Επιτροπή. Ως εκ τούτου, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να συμπεριλάβει στο ΣΑΑ του τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που αφορούν τους εν λόγω τομείς.

Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη ώστε να τα βοηθήσει να καταρτίσουν ΣΑΑ υψηλής ποιότητας και να διασφαλίσουν ότι τα κονδύλια χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1602841299376&uri=CELEX:52020PC0408

Κοινοποίηση