Κοινοποίηση

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας εξαιτίας της κακοκαιρίας Μήδεια, η οποία είχε προβλεφθεί έγκαιρα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και έπληξε τη χώρα το διάστημα 15-18 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ρεύμα και θέρμανση 250.000 νοικοκυριά για πολλές ώρες και μέρες(1).

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Εφαρμόζεται ο κανονισμός 941/2019 σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης των κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα;

2. Πιο συγκεκριμένα, έχει καταθέσει η Ελλάδα στον ACER, βάσει του άρθρου 5, την πρόταση μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των περιφερειακών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την επάρκεια του συστήματος, την ασφάλεια του συστήματος και την ασφάλεια εφοδιασμού με καύσιμα για περιπτώσεις ακραίων φυσικών κινδύνων, καθώς και, βάσει του άρθρου 8, την εκτίμηση βραχυπρόθεσμης και εποχικής επάρκειας;

3. Στο πλαίσιο του κανονισμού, ζήτησε η Ελλάδα τη συνδρομή των κρατών μελών σε έμψυχο δυναμικό ή/και υλικοτεχνική υποδομή;

(1) https://www.france24.com/en/live-news/20210217-greece-races-to-restore-power-grid-as-cold-snap-recedeshttps://www.euronews.com/2021/02/18/heavy-snowstorm-in-greece-leaves-thousands-without-electricity

Petros Kokkalis (The Left), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Elena Kountoura (The Left), Alexis Georgoulis (The Left), Stelios Kouloglou (The Left), Konstantinos Arvanitis (The Left)

 

Απάντηση της κ. Simson
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τα στάδια εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/941(1) σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλα τα κράτη μέλη, όπως η υποβολή εθνικών σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων έως τα τέλη Ιανουαρίου 2022 και η προηγούμενη διαβούλευση μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τα προσχέδια των εν λόγω σχεδίων. Επί του παρόντος βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με το κατά πόσον ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/941 εφαρμόζεται ορθά στην Ελλάδα. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η Επιτροπή θα εξετάσει τα επόμενα κατάλληλα μέτρα.

Η εκπόνηση των προτάσεων για μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των πιο συναφών περιφερειακών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας και για μεθοδολογία για εκτιμήσεις εποχικής και βραχυπρόθεσμης επάρκειας αποτελεί καθήκον που ανατίθεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας) με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/941(2). Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί καθήκον των κρατών μελών. Τον Ιανουάριο του 2020 οι προτάσεις είχαν ήδη εκπονηθεί από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και εγκριθεί από τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας εφαρμόζει ήδη τις εν λόγω μεθοδολογίες για τη διενέργεια εκτιμήσεων εποχικής επάρκειας και τον προσδιορισμό συναφών περιφερειακών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Επιτροπή δεν έχει γνώση αιτήματος συνδρομής από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2019/941(3).

(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.158.01.0001.01.ENG
(2) Βλ. άρθρα 5 και 8.
(3) Βλ. άρθρο 14.

Κοινοποίηση