Κοινοποίηση

Στις 18 Νοεμβρίου 2020, οι πολωνικές αρχές παραβίασαν για μια ακόμη φορά κατάφωρα την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Το πειθαρχικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου αποφάσισε να άρει την ασυλία του δικαστή Igor Tuleya, να τον παύσει επ’ αόριστον από τα επαγγελματικά του καθήκοντα και να μειώσει τις αποδοχές του κατά τη διάρκεια της παύσης αυτής. Κατά συνέπεια, ο δικαστής Tuleya θα αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις για μη εκπλήρωση των καθηκόντων του και για υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του.

1. Παρά τη διάταξη του ΔΕΕ σχετικά με το πειθαρχικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου (υποθεση C-791/19) και παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις Πολωνών και ευρωπαίων δικαστών, συμπεριλαμβανομένων των Πολωνών δικαστών στο ΔΕΕ, το πειθαρχικό τμήμα εξακολουθεί να ασκεί δικαστικά καθήκοντα. Γιατί η Επιτροπή δεν υποβάλλει πρόσθετη αίτηση στο ΔΕΕ για την επιβολή προστίμου στην Πολωνία;

2. Παρά την απόφαση του ΔΕΕ σχετικά με την ανεξαρτησία του πειθαρχικού τμήματος (υποθέσεις C-585/18, C-624/18 και C-625/18), το πειθαρχικό τμήμα υποστηρίζει ότι η απόφαση του ΔΕΕ δεν είναι δεσμευτική για την εσωτερική έννομη τάξη. Ποια μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος;

3. Γιατί η Επιτροπή διστάζει να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Πολωνίας λόγω έλλειψης ανεξαρτησίας των δικαστικών οργάνων στη χώρα αυτή, όπως το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο, το Συνταγματικό Δικαστήριο και το έκτακτο τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου;

Sylwia Spurek (Verts/ALE), Patrick Breyer (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Magdalena Adamowicz (PPE), Giuliano Pisapia (S&D), Olivier Chastel (Renew), Konstantinos Arvanitis (The Left), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Rosa D’Amato (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Evin Incir (S&D), Michal Šimečka (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Terry Reintke (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE)

 

Απάντηση του κ. Reynders
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Στις 27 Ιανουαρίου 2021 η Επιτροπή απέστειλε στην Πολωνία συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη σχετικά, μεταξύ άλλων, με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα του πειθαρχικού τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου, στην οποία αναφέρονται τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Πολωνία παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ καθότι επιτρέπει στο πειθαρχικό τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου — η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του οποίου δεν διασφαλίζονται — να αποφασίζει για ζητήματα που αφορούν άμεσα τους δικαστές. Αυτό αφορά, ειδικότερα, τις υποθέσεις άρσης της ασυλίας δικαστών με σκοπό να κρίνονται οι δικαστές ποινικά υπεύθυνοι ή να τίθενται υπό κράτηση, και τις υποθέσεις που αφορούν το εργατικό δίκαιο και την κοινωνική ασφάλιση, καθώς και τη συνταξιοδότηση των δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου(1).

Όσον αφορά την κατάσταση του Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου, του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Τμήματος Έκτακτου Ελέγχου και Δημόσιων Υποθέσεων, στην οποία αναφέρονται τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υπενθυμίζει τις ανησυχίες της που περιλαμβάνονται στην αιτιολογημένη γνώμη την οποία εξέδωσε το 2017 με τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ( ΣΕΕ), και εξακολουθεί να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των επικείμενων αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με την κατάλληλη συνέχεια στο θέμα αυτό.

(1) Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_224

Κοινοποίηση