Κοινοποίηση

Στις 23 Νοεμβρίου 2020 η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια δημοσιοποίησε την απόφασή της σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να αναθέσει σύμβαση στην BlackRock για μελέτη με αντικείμενο την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση στόχων (ΠΚΔ) στους τραπεζικούς κανόνες της ΕΕ(1). Η Διαμεσολαβήτρια αναφέρει ότι το έγγραφο εσωτερικής καθοδήγησης της Επιτροπής έχει σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την παροχή επαρκούς σαφήνειας στο προσωπικό της σχετικά με το ζήτημα της εκτίμησης συγκρούσεων συμφερόντων. Η Διαμεσολαβήτρια αναφέρει επίσης ότι η υποχρέωση ίσης μεταχείρισης των αιτούντων δεν απαλλάσσει την Επιτροπή από την υποχρέωσή της να εξετάζει με κριτικό πνεύμα όλους τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την εκτέλεση μιας σύμβασης, οι οποίοι δεν ισχύουν στο σύνολό τους εξίσου για κάθε προσφέρουσα εταιρεία. Η Διαμεσολαβήτρια καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να επιδείξει μεγαλύτερη επαγρύπνηση και ότι η απόφασή της να αναθέσει τη σύμβαση στη BlackRock δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε εύλογη αμφιβολία ως προς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων.

1. Προτίθεται η Επιτροπή να επικαιροποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές της για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, προκειμένου να τις αποσαφηνίσει σε σχέση με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων στο προσωπικό της που ασχολείται με τις σχετικές διαδικασίες για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την πολιτική;

2. Προτίθεται να υποβάλει πρόταση για την επικαιροποίηση και την ενίσχυση των ισχυόντων κανόνων, δεδομένου ότι η ΕΕ θα εισέλθει σύντομα σε μια περίοδο δημόσιων δαπανών και επενδύσεων πρωτοφανούς επιπέδου, η οποία θα συνδέεται σαφώς με τον ιδιωτικό τομέα;

(1) Decision of the European Ombudsman in joint inquiry 853/2020/KR on the European Commission’s decision to award a contract to BlackRock Investment Management to carry out a study on integrating environmental, social and governance (ESG) objectives into EU banking rules (Απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, με ημερομηνία 23 Νοεμβρίου 2020, σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να αναθέσει σύμβαση στην BlackRock για μελέτη με αντικείμενο την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση στόχων (ΠΚΔ) στους τραπεζικούς κανόνες της ΕΕ), https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/135363

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Manon Aubry (GUE/NGL), Dietmar Köster (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Maria Arena (S&D), Michèle Rivasi (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Salima Yenbou (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Monika Vana (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Elena Kountoura (GUE/NGL), Benoît Biteau (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Raphaël Glucksmann (S&D), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Helmut Scholz (GUE/NGL), Delara Burkhardt (S&D)

 

Κοινή απάντηση του κ. Hahn
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Αρχικά, πρέπει να τονιστεί ότι, σε συνέχεια της έρευνάς της, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια δεν διαπίστωσε κακοδιοίκηση στην ανάθεση της επίμαχης σύμβασης από την Επιτροπή στην BlackRock.

Όσον αφορά την κατάσταση «συγκρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων» που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την εκτέλεση μιας σύμβασης, στον οδηγό για τις δημόσιες συμβάσεις παρέχονται οδηγίες σχετικά με το είδος των καταστάσεων που αναφέρονται από τους συννομοθέτες στον δημοσιονομικό κανονισμό(1). Πέρα από τις οδηγίες αυτές, το τυποποιημένο υπόδειγμα συμβάσεων που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες της Επιτροπής περιλαμβάνει ήδη έναν ορισμό για τη «σύγκρουση συμφερόντων» που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση μιας σύμβασης, καθώς και ειδικές διατάξεις για τις πρακτικές συνέπειες σε περίπτωση που προκύψει κατάσταση «σύγκρουσης συμφερόντων» κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Ωστόσο, μετά από πρόταση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος το ενδεχόμενο κατάρτισης πρόσθετων οδηγιών όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή της έννοιας της «επαγγελματικής σύγκρουσης συμφερόντων», καθώς και του «αντικρουόμενου συμφέροντος του φορέα εκμετάλλευσης», λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη να διασφαλιστούν η αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω εννοιών καθώς και οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ.

Στην τρέχουσα συγκυρία, η Επιτροπή εξετάζει επίσης κατά πόσον είναι αναγκαίο να υποβληθούν προτάσεις τροποποίησης του δημοσιονομικού κανονισμού στους συννομοθέτες. Προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση επ’ αυτού, μπορεί να συμπεριλάβει το εν λόγω θέμα σε στοχευμένη δημόσια διαβούλευση σχετικά με πιθανή μελλοντική αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού.

(1) Βλ. αιτιολογική σκέψη 104 και σημείο 20.6 του παραρτήματος I του δημοσιονομικού κανονισμού.

Κοινοποίηση