Κοινοποίηση

Στις 18 Νοεμβρίου 2020, η γερμανική εφημερίδα Der Spiegel δημοσίευσε άρθρο σχετικά με παράνομες επαναπροωθήσεις στα σύνορα της Κροατίας. Το άρθρο τεκμηριώνει τον τρόπο με τον οποίον Κροάτες συνοριοφύλακες ώθησαν δια της βίας τους αιτούντες άσυλο πίσω στα σύνορα προς τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Επιπλέον, ο Frontex έχει μαγνητοσκοπήσει βίντεο στα εξωτερικά σύνορα της Κροατίας, όπου έχουν σημειωθεί επαναπροωθήσεις και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

1. Δεδομένης της αξιοπιστίας της πηγής και των αποδεικτικών βίντεο που παρασχέθηκαν, προτίθεται η Επιτροπή να κινήσει έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς κατά Κροατών συνοριοφυλάκων και του Frontex χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το υπάρχον οπτικοακουστικό υλικό του Frontex;

2. Οι Κροάτες συνοριοφύλακες προφανώς δεν ενεργούν σύμφωνα με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Τι σημαίνει αυτό για τη μελλοντική προσχώρηση της Κροατίας στον χώρο Σένγκεν;

3. Κροάτες συνοριοφύλακες έχουν παραβιάσει το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο. Οι παραβιάσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 και το άρθρο 21 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ. Δεδομένων αυτών των παραβιάσεων, ποια μέτρα —πέραν της ενδεχόμενης κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει κατά της κροατικής κυβέρνησης— θα λάβει η Επιτροπή ως απάντηση στα γεγονότα αυτά;

Bettina Vollath (S&D), Erik Marquardt (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Łukasz Kohut (S&D), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Günther Sidl (S&D), Evelyn Regner (S&D), Isabel Santos (S&D), Özlem Demirel (GUE/NGL), Terry Reintke (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Milan Brglez (S&D), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Hannes Heide (S&D), Gabriele Bischoff (S&D), Andreas Schieder (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Dietmar Köster (S&D), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Marie Toussaint (Verts/ALE), Domènec Ruiz Devesa (S&D), Clare Daly (GUE/NGL), Mick Wallace (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Martin Hojsík (Renew), Damien Carême (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Hannah Neumann (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Delara Burkhardt (S&D), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Jan-Christoph Oetjen (Renew), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Tanja Fajon (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Grace O’Sullivan (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Irena Joveva (Renew), Aurore Lalucq (S&D), Rasmus Andresen (Verts/ALE)

 

Απάντηση της κ. Johansson
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η Επιτροπή λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη όλες τις αναφορές σχετικά με ισχυρισμούς για επαναπροωθήσεις. Η Επιτροπή δεν διαθέτει εξουσίες για να διερευνά εικαζόμενα παραπτώματα των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών, αλλά παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο τα θεμελιώδη δικαιώματα γίνονται σεβαστά και αναμένει από τα κράτη μέλη να διενεργούν έρευνα και να λαμβάνουν μέτρα, κατά περίπτωση. Ο Frontex δεν έχει αναπτύξει προσωπικό ή πόρους στα εξωτερικά χερσαία σύνορα της Κροατίας.

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί σημαντικό μέρος του κεκτημένου του Σένγκεν. Στην ανακοίνωσή της του 2019(1), η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Κροατία έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν. Η Κροατία θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για την υλοποίηση όλων των εν εξελίξει δράσεων ώστε να διασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις. Στις 17 Νοεμβρίου 2020 η Επιτροπή, από κοινού με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, πραγματοποίησε επίσκεψη παρακολούθησης στην Κροατία. Κύριος σκοπός της επίσκεψης ήταν να αξιολογηθεί η τρέχουσα κατάσταση και να συζητηθεί η δημιουργία ενός αποτελεσματικού και ανεξάρτητου μηχανισμού παρακολούθησης για την αντιμετώπιση, με συνεκτικό και διαφανή τρόπο, των αναφερόμενων και πιθανών μελλοντικών συμβάντων παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα σύνορα.

Επιπλέον, η Επιτροπή πραγματοποιεί τακτικές διμερείς επαφές με την Κροατία στο πλαίσιο των οποίων ζητά πληροφορίες σχετικά με τους ισχυρισμούς και τις έρευνες που πρέπει να διεξάγουν οι αρχές. Τακτικές συναντήσεις διοργανώνονται επίσης με τη Διαμεσολαβήτρια της Κροατίας και με διεθνείς ή μη κυβερνητικές οργανώσεις ώστε να λαμβάνονται ενημερώσεις σχετικά με συμβάντα.

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με την Κροατία και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό τη δημιουργία του ανεξάρτητου μηχανισμού παρακολούθησης και την αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά την παρακολούθηση των συμβάντων.

(1) COM(2019) 497, της 22ας Οκτωβρίου 2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2019:0497:FIN .

Κοινοποίηση