Κοινοποίηση

Τα ειδικά σχολεία για παιδιά με αναπηρίες και αναπτυξιακές και μαθησιακές δυσκολίες έχουν εξαιρεθεί από την απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης να κλείσει, λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19, τα σχολεία στην επικράτεια μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020. Ωστόσο, η πλειονότητα των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία αυτά έχει πολλές φορές δυσκολίες στην εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων προφύλαξης από τον κορονοϊό (πλύσιμο χεριών, τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας κ.λπ.) τόσο στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και στους κοινόχρηστους χώρους. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει τη λειτουργία των σχολείων αυτών και θέτει σε πολλές περιπτώσεις σε κίνδυνο τα ίδια τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους φροντιστές τους.

Από την άλλη, η Ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει μεριμνήσει ώστε τα σχολεία αυτά να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, τόσο μέσω της πραγματοποίησης συχνών τεστ σε μαθητές και προσωπικό για την απομόνωση των πιθανών κρουσμάτων όσο και με την παροχή προστατευτικού εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και τους μαθητές των σχολείων.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Εναρμονίζεται η παραπάνω κατάσταση με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρίες (COM(2003) 650);

2. Είναι συμβατή με την εγγύηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση (άρθρο 14 ΧΘΔΕΕ) και με το αναγνωριζόμενο στην ΕΕ δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να επωφελούνται μέτρων που θα τους διασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή στον κοινοτικό βίο (άρθρο 26 ΧΘΔΕΕ);

 

 

Απάντηση της κ. Gabriel
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για την κατάσταση των ειδικών σχολείων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για την ενθάρρυνση, την υποστήριξη και τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων των κρατών μελών στον τομέα της εκπαίδευσης, με σεβασμό προς τη συνολική τους αρμοδιότητα για την εκπαιδευτική πολιτική. Επομένως, εναπόκειται στις εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους να αποφασίσουν εάν θα διατηρήσουν ανοιχτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή εάν θα στραφούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αναγνωρίζονται στο άρθρο 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ(1). Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη, οι διατάξεις του εφαρμόζονται στα κράτη μέλη μόνον όταν αυτά εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο. Η υπόθεση στην οποία αναφέρεται ο κ. βουλευτής δεν φαίνεται να σχετίζεται με την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Στις περιπτώσεις αυτού του είδους, εναπόκειται στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών τους, να διασφαλίζουν τον σεβασμό και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην πράξη, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και τις διεθνείς υποχρεώσεις που υπέχουν στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT

Κοινοποίηση