Κοινοποίηση

Με απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας απαγορεύονται από τις 15 Νοεμβρίου 2020 (6 π.μ.) έως και τις 18 Νοεμβρίου 2020 (9.00 μ.μ.) όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας στις οποίες συμμετέχουν τέσσερα ή περισσότερα άτομα(1).

Η απόφαση, επικαλούμενη την ανάγκη εξειδίκευσης και αυστηροποίησης των έκτακτων μέτρων κατά της πανδημίας και τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID-19, στοχεύει ουσιαστικά στην καθολική απαγόρευση των συναθροίσεων ενόψει της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου κατά της χούντας των συνταγματαρχών (17 Νοεμβρίου).

Η απόφαση δεν περιορίζει απλώς, αλλά εισάγει καθολική αναστολή του δικαιώματος του συνέρχεσθαι που κατοχυρώνεται, όχι μόνο στο άρθρο 11 του ελληνικού Συντάγματος, αλλά και στο άρθρο 11 της ΕΣΔΑ και στο άρθρο 12 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ήδη η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αναφέρει ότι η απόφαση βρίσκεται εκτός του ελληνικού συνταγματικού πλαισίου και καλεί σε άμεση ανάκλησή της(2).

Ερωτάται η Επιτροπή:

Πώς αξιολογεί την ανωτέρω τετραήμερη καθολική απαγόρευση των συναθροίσεων, ιδίως σε συνέχεια της πρώτης ετήσιας έκθεσής της για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην ΕΕ, όπου τονίζει την ανάγκη σεβασμού του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων των πολιτών και της αρχής της αναλογικότητας στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας(3);

Γνωρίζει να έχουν ληφθεί σε άλλα κράτη μέλη τέτοιου είδους στοχευμένες καθολικές απαγορεύσεις συναθροίσεων;

(1) ΦΕΚ Β 5046/14-11-2020
(2) https://ende.gr/%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b8%cf%81%ce%bf%ce%b9%cf%83%ce%b5%cf%89/
(3) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0580&from=EN. Βλ. και Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων κατά της COVID-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου (2020/2790(RSP)) με ειδικές αναφορές στο δικαίωμα του συνέρχεσθαι, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0307_EL.pdf.

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Elena Kountoura (GUE/NGL)

 

Απάντηση του κ. Reynders
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. Η Επιτροπή κατέστησε εξαρχής σαφές ότι η αντιμετώπιση της κρίσης της νόσου COVID-19 πρέπει να σέβεται πλήρως τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες που ορίζονται στις Συνθήκες. Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να περιορίζονται σε ό,τι είναι αναγκαίο και αυστηρά αναλογικό και να είναι σύμφωνα με τις συνταγματικά κατοχυρωμένες διασφαλίσεις, καθώς και με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Η Επιτροπή παρακολουθεί τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που λαμβάνονται σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όσον αφορά τον αντίκτυπό τους, ιδίως στο κράτος δικαίου, στα θεμελιώδη δικαιώματα και στο δίκαιο της ΕΕ, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της έκθεσης για το κράτος δικαίου του 2020(1). Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που λαμβάνονται σε διάφορα κράτη μέλη περιλαμβάνουν γενικές απαγορεύσεις των δημόσιων συγκεντρώσεων, καθώς και απαγορεύσεις συγκεκριμένων εκδηλώσεων και διαδηλώσεων.

Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι κατοχυρώνεται στο άρθρο 12 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ(2). Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1, οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. Η υπόθεση στην οποία αναφέρονται τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου δεν φαίνεται να σχετίζεται με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Στις περιπτώσεις αυτού του είδους, εναπόκειται στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών τους, να διασφαλίζουν τον σεβασμό και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και τις διεθνείς υποχρεώσεις που υπέχουν στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0307&from=EN
(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT

Κοινοποίηση