Κοινοποίηση

Στην υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. απασχολούνται 740 εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, οι περισσότεροι των οποίων είναι εκπαιδευμένοι και έμπειροι στην ναυπήγηση και συντήρηση πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων, αλλά και γενικότερου υλικού για τις στρατιωτικές ανάγκες της Ελλάδας.

Σε πρόσκληση για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αυτής, εταιρείας στρατηγικής σημασίας για την άμυνα της χώρας, μεταξύ άλλων όρων, αναφέρεται ότι «στα εκποιούμενα στοιχεία του ενεργητικού δεν συμπεριλαμβάνονται οι συμβάσεις εργασίας της επιχείρησης με εργαζομένους».

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Υπάρχει απόφαση ή οδηγία, οι οποίες θέτουν όρο για τη λύση των συμβάσεων αορίστου ή ορισμένου χρόνου στην επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.;

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των ως άνω εργαζομένων, όπως επιτάσσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων;

 

Απάντηση της εκτελεστικής αντιπροέδρου κας Vestager
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Με απόφαση της 2ης Ιουλίου 2008(1), η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα χορήγησε κρατική ενίσχυση στα Ελληνικά Ναυπηγεία, η οποία ήταν ασύμβατη με την εσωτερική αγορά. Η Ελλάδα πρέπει τώρα να ανακτήσει την ενίσχυση αυτή. Η Επιτροπή δεν έχει εκδώσει καμία απόφαση ή οδηγία σχετικά με τους όρους καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας.

Γενικά, η Επιτροπή έχει στηρίξει συνεχώς την ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, προωθώντας μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και τη δημιουργία ανθεκτικών πλαισίων για την αγορά εργασίας, ενισχύοντας παράλληλα τα κοινωνικά δίχτυα ασφαλείας. Από το 2014 έως το 2020, διατέθηκαν περίπου 2 δισ. EUR για πολιτικές απασχόλησης στην Ελλάδα, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), μεταξύ άλλων στους τομείς της προσαρμογής των εργαζομένων στις αλλαγές και της ενεργητικής ένταξης με απώτερο σκοπό την προαγωγή της απασχολησιμότητας.

(1) https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2009/610/oj

Κοινοποίηση