Κοινοποίηση

 

Τα πρόσφατα γεγονότα καταδεικνύουν τη συνεχή επιδείνωση των δικαιωμάτων των μεταναστών στην ΕΕ και στα εξωτερικά της σύνορα. Όπως συνάγεται από την έκθεση του 2020 της Επιτροπής κατά των βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Κροατία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί βία έναντι των αιτούντων άσυλο(1). Επιπλέον, η Ελλάδα εξακολουθεί να απωθεί τους αιτούντες άσυλο αδιακρίτως και βίαια. Το πλέον πρόσφατο παράδειγμα είναι η παράνομη απέλαση ενός πολίτη της ΕΕ που εργαζόταν στον Frontex, τον οργανισμό της ΕΕ για τα σύνορα, όπως αναφέρθηκε στην εφημερίδα New York Times την 1η Δεκεμβρίου 2021. Επίσης, έχουν αναφερθεί επανειλημμένα καταπατήσεις και παραβιάσεις βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λιβύη. Τέλος, στις 28 Νοεμβρίου 2021, το περιοδικό New Yorker παρουσίασε λεπτομερώς τη βίαιη και μυστική φυλάκιση των μεταναστών που αναχαιτίζονται από την ακτοφυλακή της Λιβύης, η οποία στηρίζεται μέσω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης(2). Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα συνιστά αδιάκριτη άρνηση του δικαιώματος ασύλου και των απωθήσεων στην Πολωνία και στα κράτη της Βαλτικής, αποδυναμώνει περαιτέρω τις υποχρεώσεις των κρατών μελών στον τομέα του ασύλου και θέτει σε κίνδυνο την πρόσβαση των μεταναστών στη διεθνή προστασία(3).

1. Ποια είναι η θέση της Επιτροπής σχετικά με τις προαναφερθείσες παραβιάσεις;

2. Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που συνεχίζουν να απωθούν μετανάστες παράνομα;

Βουλευτής που στηρίζει την ερώτηση(4)

(1) https://rm.coe.int/1680a4c199
(2) https://www.newyorker.com/magazine/2021/12/06/the-secretive-libyan-prisons-that-keep-migrants-out-of-europe.
(3) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/?uri=COM%3A2021%3A752%3AFIN&qid=1638547296962
(4) Αυτή η ερώτηση έχει τη στήριξη βουλευτή εκτός των συντακτών: Rosa D’Amato (Verts/ALE)

Pietro Bartolo (S&D), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Cyrus Engerer (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Alessandra Moretti (S&D), Dietmar Köster (S&D), Grace O’Sullivan (Verts/ALE), Bettina Vollath (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Pina Picierno (S&D), Brando Benifei (S&D), Isabel Carvalhais (S&D), Clare Daly (The Left), Sylvie Guillaume (S&D), Janina Ochojska (PPE), Malin Björk (The Left), Mounir Satouri (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Evin Incir (S&D), Isabel Santos (S&D), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Damien Carême (Verts/ALE), Dino Giarrusso (NI), Patrizia Toia (S&D), Nikolaj Villumsen (The Left), Salima Yenbou (Verts/ALE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Sira Rego (The Left), Barry Andrews (Renew), Eleonora Evi (Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Maria Arena (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Clara Aguilera (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Margarida Marques (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Domènec Ruiz Devesa (S&D), Thijs Reuten (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Konstantinos Arvanitis (The Left), Daniela Rondinelli (NI)

Απωθήσεις και επιδείνωση της μεταναστευτικής κατάστασης

Η Επιτροπή έχει εκφράσει επανειλημμένα τις ανησυχίες της σχετικά με τις καταγγελίες περί βίας, ταπείνωσης και κακομεταχείρισης των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στα σύνορα της ΕΕ.

Η ανεξάρτητη και αξιόπιστη παρακολούθηση είναι απαραίτητη για την πρόληψη των παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή πρότεινε να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ανεξάρτητο μηχανισμό παρακολούθησης για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων[1].

Η έκθεση της επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων[2] δημοσιεύθηκε πριν από τη θέση σε ισχύ του κροατικού ανεξάρτητου μηχανισμού παρακολούθησης. Τον Δεκέμβριο του 2021 ο μηχανισμός παρακολούθησης εκπόνησε εξαμηνιαία (ενδιάμεση) έκθεση. Οι κροατικές αρχές ενημέρωσαν το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν τις αρχικές συστάσεις. Η Επιτροπή αναμένει από την Κροατία να δώσει τη δέουσα συνέχεια στις καταγγελίες.

Στην Ελλάδα, η Επιτροπή ξεκίνησε διάλογο με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τον Συνήγορο του Πολίτη, οι οποίοι διερευνούν περιστατικά στα σύνορα, πέραν των δικαστικών και πειθαρχικών αρχών.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το κεκτημένο της ΕΕ. Όταν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ένα κράτος μέλος παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο της ΕΕ, μπορεί να κάνει χρήση της εξουσίας της δυνάμει του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ) και να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει.

Η Επιτροπή πρότεινε απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα, δυνάμει του άρθρου 78 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, υπέρ της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας[3], προκειμένου να τις στηρίξει στη διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των διεθνών υποχρεώσεων.

Όσον αφορά τη Λιβύη, στόχος της στήριξης της ΕΕ για τη διαχείριση των συνόρων είναι να μπορούν οι λιβυκές αρχές να εκτελούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕ ανέκαθεν υποστήριζε τον τερματισμό των αυθαίρετων κρατήσεων και τις δράσεις στήριξης μέσω του καταπιστευματικού ταμείου έκτακτης ανάγκης για την Αφρική στον τομέα της προστασίας, της ανθεκτικότητας και της σταθεροποίησης των κοινοτήτων.

[1]  COM(2020) 612 final.

[2]  CPT/Inf (2021) 29.

[3]  COM(2021) 752 final.


Κοινοποίηση