Κοινοποίηση

Στόχος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι η επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα έως το 2050. Η επίτευξη αυτού του στόχου είναι υψίστης σημασίας για την αναχαίτιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και την προστασία του μέλλοντός μας. Ως εκ τούτου, απαιτείται μια ριζική ενεργειακή μετάβαση.

Ωστόσο, η ΕΕ και τα περισσότερα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας (ΣΧΕ), η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως δίχτυ προστασίας για επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα ύψους 2,15 τρισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2050, παρά τις δημόσιες πολιτικές που αποσκοπούν στη σταδιακή κατάργησή τους. Οι εταιρείες θέτουν ήδη εν αμφιβόλω τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις των κρατών μελών μέσω αδιαφανών δικαστηρίων, προβάλλοντας αξιώσεις ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η ΕΕ συμμετέχει στη «διαδικασία εκσυγχρονισμού» της ΣΧΕ σε μια προσπάθεια ευθυγράμμισής της με τη «φιλοδοξία για απεξάρτηση από τον άνθρακα» και τη συμφωνία του Παρισιού. Ωστόσο, πρέπει να επιτευχθεί ομοφωνία μεταξύ όλων των μερών, και ορισμένα μέρη αντιτίθενται ανοικτά σε κάθε είδους μεταρρύθμιση.

1. Ποια ακριβώς είναι η θέση της ΕΕ όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα στη διαδικασία εκσυγχρονισμού; Θα πρέπει μια «εκσυγχρονισμένη ΣΧΕ» να θέσει τέλος στην προστασία των επενδύσεων σε ορυκτά καύσιμα;

2. Ποια ακριβώς είναι η θέση της ΕΕ όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του μηχανισμού επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους; Θα απορρίψει μια αναθεωρημένη συνθήκη εάν δεν συνάδει με τις προτάσεις της ΕΕ για τη σύσταση ενός πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου;

3. Προτίθεται η Επιτροπή να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση και ότι η διαδικασία αυτή είναι σημαντική;

Manon Aubry (GUE/NGL), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Maria Arena (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Jutta Paulus (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Marie Toussaint (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Claude Gruffat (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Ignazio Corrao (NI), Eleonora Evi (NI), Marc Angel (S&D), Milan Brglez (S&D), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (NI), Younous Omarjee (GUE/NGL), Manu Pineda (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Henrike Hahn (Verts/ALE), Maria Walsh (PPE), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Silvia Modig (GUE/NGL)

 

Απάντηση της κ. Simson
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Σύμφωνα με τις οδηγίες διαπραγμάτευσης που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2019 για τον εκσυγχρονισμό της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας (ΣΧΕ), η Επιτροπή κατέθεσε μια αρχική πρόταση κειμένου τον Μάιο του 2020, με σκοπό τη μεταρρύθμιση των κανόνων προστασίας των επενδύσεων και επίλυσης διαφορών, προσθέτοντας νέες διατάξεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή(1). Η Επιτροπή ενέκρινε μια πρόσθετη πρόταση κειμένου στις 28 Οκτωβρίου 2020 η οποία συζητείται επί του παρόντος με τα κράτη μέλη. Η εν λόγω πρόταση που αφορά τον ορισμό της «οικονομικής δραστηριότητας στον τομέα της ενέργειας» περιλαμβάνει τη σταδιακή κατάργηση της προστασίας των επενδύσεων, τόσο των υφιστάμενων όσο και των μελλοντικών, σε ορυκτά καύσιμα.

Οι διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της ΣΧΕ βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Ξεκίνησαν τον Ιούλιο 2020 και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί μόνο τρεις γύροι, ενώ ο επόμενος γύρος προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2021. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να επανεξετάζει τακτικά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και να υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη.

Όσον αφορά την επίλυση διαφορών επενδυτή-κράτους, η ΕΕ υπέβαλε πρόταση η οποία καλύπτει όλα τα στοιχεία επίλυσης διαφορών, τα οποία η ομάδα εκσυγχρονισμού(2) αποφάσισε να τεθούν σε διαπραγμάτευση σύμφωνα με την προσέγγιση της ΕΕ στις συμφωνίες της και τη θέση της ΕΕ σε πολυμερή φόρουμ. Η ΕΕ προτίθεται να υποβάλλει τις διαφορές που προκύπτουν στο πλαίσιο της ΣΧΕ(3) στο μελλοντικό πολυμερές επενδυτικό δικαστήριο.

Η Επιτροπή είναι προσηλωμένη στη διαφάνεια και έχει δημοσιεύσει την αρχική πρόταση της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό της ΣΧΕ. Τα συμβαλλόμενα μέρη της ΣΧΕ δημοσιεύουν κοινή ανακοίνωση μετά από κάθε γύρο. Με την επιμονή της ΕΕ, το επίπεδο λεπτομέρειας των εν λόγω εκθέσεων έχει αυξηθεί σε σχέση με τον πρώτο γύρο(4). Η ΕΕ προτρέπει τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη να συνεχίσουν να αυξάνουν τη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις.

(1) https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2148
(2) Δηλαδή καταχρηστικές αξιώσεις, διαφάνεια, εγγυοδοσία για τα έξοδα, αποτίμηση ζημιών και χρηματοδότηση από τρίτο μέρος
(3) Μόλις τεθεί σε ισχύ ο οργανισμός για τη σύσταση του Δικαστηρίου
(4) https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2167 και https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2206

Κοινοποίηση