Κοινοποίηση

Στην Ελλάδα, η έντονη στεγαστική κρίση συνδυάζεται με μία διαχρονική απουσία στεγαστικής πολιτικής. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από την οικονομική κρίση η οποία οδήγησε σε πτώση του ΑΕΠ κατά 25%, αύξηση της φτώχειας και του αριθμού των ανθρώπων που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό (30% του συνολικού πληθυσμού(1) ), παράλληλα δε καταργήθηκε ο μοναδικός φορέας κοινωνικής στέγασης, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας(2). Τα υψηλά επίπεδα ενεργειακής φτώχειας, η αύξηση στην τιμή των κατοικιών τα τελευταία δύο χρόνια(3),

και η παρακαταθήκη μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω κρίσης, συνδιαμορφώνουν ένα υψηλό ποσοστό νοικοκυριών που ξοδεύουν περισσότερο από το 40%(4) του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Είναι το ποσό του ελληνικού Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας(5) που διατίθεται για πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης (€1,3) -εκ των χαμηλότερων στην Ευρώπη-(6) επαρκές, για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης και της οικονομικής προσιτότητάς της, σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων(7) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(8);

2. Έχει καθοριστεί ο προϋπολογισμός των δύο προγραμμάτων «Στέγαση και Απασχόληση» και «Στέγαση για τους Ρομά» που αναφέρονται στο ελληνικό ΕΣΑΑ;

3. Τι άλλα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα θα μπορούσαν να στηρίξουν την Ελλάδα για την ανάπτυξη επαρκούς, οικονομικά προσιτής κοινωνικής στέγασης;

(1) Income and Living Conditions (EU-SILC) / 2021
(2) 2nd memorandum 2012
(3) https://www.bankofgreece.gr/en/statistics/real-estate-market/residential-and-commercial-property-price-indices-and-other-short-term-indices
(4) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Housing_statistics
(5) undefined
(6) undefined
(7) https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/en/
(8) European Parliament resolution of 21 January 2021 on access to decent and affordable housing for all (2019/2187(INI))

 

Απάντηση του κ. Schmit
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή, στην έκθεση χώρας του 2020 για την Ελλάδα(1) χαρακτήρισε σημαντικό πρόβλημα την οικονομική προσιτότητα της στέγασης. Το ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης λόγω κόστους στέγασης είναι, πράγματι, το υψηλότερο στην ΕΕ, παρόλο που μειώθηκε αισθητά από 39,5% το 2018 σε 32,6% το 2020, γεγονός το οποίο μπορεί, εν μέρει, να αποδοθεί στη θέσπιση επιδόματος στέγασης για τις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα το 2019.

Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας(2) περιλαμβάνει, υπό τη συνιστώσα της κοινωνικής ένταξης, ένα σχέδιο ανακαίνισης περίπου 100 αχρησιμοποίητων μονάδων κατοικίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίες θα εκμισθωθούν, μετέπειτα, σε ευάλωτες οικογένειες σε προσιτές τιμές βάσει μακροπρόθεσμων συμβολαίων με τους ιδιοκτήτες. Πρόκειται για ένα πιλοτικό σχέδιο που θα αξιολογηθεί μετά την εφαρμογή του με στόχο την πιθανή αναβάθμισή του. Θα λειτουργήσει σε συνέργεια με το υφιστάμενο Πρόγραμμα Στέγασης και Εργασίας(3), το οποίο χρηματοδοτείται από τον εθνικό προϋπολογισμό. Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει, επίσης, ένα έργο που στοχεύει στην ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας μέσω κατάρτισης, πιστοποίησης και πρακτικής άσκησης. Συνολικά, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας διαθέτει πάνω από 600 εκατ. ευρώ στον τομέα της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Η ανάπτυξη μιας πολιτικής κοινωνικής στέγασης βάσει της έννοιας της «προτεραιότητας στη στέγαση» (housing first), που θα καλύπτει τις ανάγκες ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι εξαιρετικά φτωχοί, οι άνεργοι ή οι Ρομά, εξετάζεται από τις ελληνικές αρχές στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) για την περίοδο 2021-2027, τα οποία βρίσκονται υπό συζήτηση. Επιπροσθέτως, διάφορα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+ και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και που, επί του παρόντος, είναι υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των ελληνικών αρχών, περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της αστεγίας.

(1) EUR-Lex — 52020SC0507 — EL — EUR-Lex (europa.eu)
(2) Ελλάδα 2.0 — Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (greece20.gov.gr)
(3) Στέγαση και Εργασία 2021 — ΕΙΕΑΔ (eiead.gr)

Κοινοποίηση