Κοινοποίηση

Στην Ελλάδα βρίσκεται σε εξέλιξη μια σειρά από αγωγές, που η ιδιοκτησία των Ναυπηγείων Νεωρίου Σύρου έχει καταθέσει κατά κατοίκων του νησιού, μελών του Παρατηρητηρίου Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου.

Η καταχρηστική ή εύκολη προσφυγή σε αλλεπάλληλες δίκες από εταιρείες με άνεση καταβολής δικαστικών εξόδων, οι οποίες φέρονται να παρανομούν και παράλληλα επιδιώκουν να εξασθενίσουν τις αντιδράσεις εκφοβίζοντας και απειλώντας με οικονομική εξάντληση όσους αντιστέκονται, αποτελεί γενικότερο φαινόμενο.

Η πρακτική αυτή, γνωστή ως SLAPP, βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της προσοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των άλλων αρμόδιων θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

Η συγκεκριμένη στρατηγική διευρύνεται ολοένα και θα εξακολουθήσει να αποτελεί όχημα αποτροπής της ενεργής συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και εργαλείο καταστολής της δράσης συλλογικών φορέων, αν οι εμπνευστές της δεν αναχαιτιστούν αποτελεσματικά.

Ερωτάται συνεπώς η Επιτροπή:

Πώς σκοπεύει να αποθαρρύνει αυτή τη μορφή διάβρωσης της λειτουργίας της Δικαιοσύνης και να προστατεύσει τα νυν αλλά και μελλοντικά θύματα του SLAPP;

Σχεδιάζει να αναθεωρήσει το πλαίσιο της Ένωσης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο με στόχο την αδρανοποίηση της πρακτικής «αναζήτησης της ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας» ώστε ενεργοί πολίτες να μην στοχοποιούνται με τη μέθοδο του SLAPP;

 

Απάντηση της αντιπροέδρου κ. Jourová
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οι δημοκρατίες εξαρτώνται από την ενεργό συμμετοχή των δημοσιογράφων και της κοινωνίας των πολιτών όταν διακυβεύεται το δημόσιο συμφέρον. Όπως ανακοινώθηκε στο σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία, η Επιτροπή προετοιμάζει επί του παρόντος μια πρωτοβουλία για την προστασία των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των δικαιωμάτων από καταχρηστικές προσφυγές στη δικαιοσύνη, γνωστές και ως «στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού» («SLAPP»). Η πρωτοβουλία αυτή έχει προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2022. Στόχος της Επιτροπής είναι να προτείνει μια ολοκληρωμένη δέσμη νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων για την παροχή του καλύτερου δυνατού συνδυασμού στήριξης όσων αποτελούν στόχο των στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού, καθώς και αποτρεπτικά μέτρα για την πρόληψη των στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού στην ΕΕ. Η πρωτοβουλία κατά των στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού θα ενισχυθεί με άλλες δράσεις για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος για τους δημοσιογράφους και τη διασφάλιση της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης.

Παράλληλα, η Επιτροπή αξιολογεί επίσης την εφαρμογή σχετικών μέσων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, και συγκεκριμένα του κανονισμού Βρυξέλλες Ια(1) και του κανονισμού Ρώμη ΙΙ(2). Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, η Επιτροπή θα εκτιμήσει την ανάγκη επανεξέτασης των δύο αυτών μέσων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού, σε μεταγενέστερο στάδιο. Η πιθανή επανεξέταση αυτών των δύο οριζόντιων μέσων θα έχει πεδίο πολύ ευρύτερο από τα στοιχεία που αφορούν ειδικά τις στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 1).
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II») (ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 40).

Κοινοποίηση