Κοινοποίηση

 

Σύμφωνα με έκθεση του εκτελεστικού διευθυντή(1) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), το πρώτο εξάμηνο του 2021 ο Frontex συμμετείχε στην απέλαση 8 239 ατόμων. Το ποσοστό αυτό είναι κατά 9 % υψηλότερο από ό,τι κατά την ίδια περίοδο το 2019 και διπλάσιο από ό,τι το 2020. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις επιστροφής που εποπτεύονται από παρατηρητές για τα ανθρώπινα δικαιώματα μειώθηκαν κατά 7% και μόνο στο 47% των πτήσεων που συντόνισε ο Frontex παρευρέθηκε τουλάχιστον ένας παρατηρητής(2), κάτι που συνιστά παραβίαση του ίδιου του κανονισμού για τον Frontex(3).

Μάθαμε επίσης ότι ο νέος υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων του Frontex εξέφρασε την ανησυχία του για ορισμένες από τις πρακτικές του οργανισμού και θεωρεί ότι οι συμβουλές του δεν εφαρμόζονται(4).

1. Θεωρεί η Επιτροπή ότι η μη διασφάλιση της παρουσίας παρατηρητών στις επιχειρήσεις επιστροφής συνιστά παραβίαση της οδηγίας 2008/115/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896;

2. Δεδομένων των ισχυρισμών περί παραβιάσεων δικαιωμάτων στις επιχειρήσεις επιστροφής, ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή ώστε να διασφαλίσει ότι υπάρχει ένα ανεξάρτητο σύστημα παρακολούθησης και ότι οι επιχειρήσεις επιστροφής σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα;

3. Ποιες πρωτοβουλίες και συγκεκριμένα μέτρα προτείνει η Επιτροπή σε σχέση με τα σχόλια του νέου υπεύθυνου θεμελιωδών δικαιωμάτων του Frontex;

(1) https://www.statewatch.org/media/2951/eu-frontex-return-report-first-half-2021-13405-21.pdf
(2) https://www.statewatch.org/news/2021/november/eu-deportations-at-record-levels-as-frontex-foresees-an-unprecedented-number-of-post-pandemic-removals/
(3) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1896&from=ES
(4) https://euobserver.com/migration/153666

Sira Rego (The Left), Konstantinos Arvanitis (The Left), Cornelia Ernst (The Left), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Pernando Barrena Arza (The Left), Clare Daly (The Left), Malin Björk (The Left)

 

Απάντηση της κ. Johansson
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στην έκθεση στην οποία αναφέρονται τα αξιότιμα Μέλη(1) ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) δήλωσε ότι η συμμετοχή παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής σε επιχειρήσεις επιστροφής που οργανώθηκαν από τον ίδιο τον οργανισμό επηρεάστηκαν σημαντικά από τους περιορισμούς λόγω της νόσου COVID-19. Σε απάντηση στην εν λόγω έκθεση(2), παρά το ότι η Επιτροπή ανέφερε ότι κατανοεί τις δυσκολίες στην εξασφάλιση της διαθεσιμότητας παρατηρητών λόγω των περιορισμών που συνδέονται με την πανδημία, κάλεσε την Frontex να εξασφαλίσει τη φυσική παρουσία τους σε όλες τις επιχειρήσεις επιστροφής που διοργανώνει ή συντονίζει ο Οργανισμός, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896(3).

Η Επιτροπή σημείωσε επίσης ότι δεν υποβλήθηκαν αναφορές για σοβαρά περιστατικά(4) ούτε έγιναν καταγγελίες όσον αφορά τις επιχειρήσεις επιστροφής που συντονίσε ο Frontex. Η Επιτροπή κάλεσε τον Οργανισμό να εφαρμόσει τις παρατηρήσεις του Υπευθύνου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ούτως ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω ο σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς επιστροφές. Η πρόσληψη 40 παρατηρητών σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και η ανάληψη των δραστηριοτήτων του έργου παρακολούθησης των αναγκαστικών επιστροφών ΙΙΙ(5) θα συμβάλει στην ενίσχυση της εφεδρείας παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής καθώς και στη συνολική ικανότητα του Οργανισμού. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την εφαρμογή της σύστασης του Υπευθύνου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Οργανισμό ώστε να καταστεί πραγματικότητα ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης των μη οικειοθελών επιστροφών.

(1) Εκθέσεις του FRONTEX σχετικά με τις επιχειρήσεις επιστροφής — πρώτο εξάμηνο 2021, βλέπε: https://www.statewatch.org/media/2951/eu-frontex-return-report-first-half-2021-13405-21.pdf
(2) Συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 21-22 Σεπτεμβρίου 2021.
(3) Κανονισμός (EE) 2019/1896 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2019, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και (ΕΕ) 2016/1624 (ΕΕ L 295 της 14.11.2019, σ. 1).
(4) Η διαδικασία αναφοράς σοβαρών περιστατικών προβλέπεται στον κανονισμό Frontex και στον κώδικα δεοντολογίας του Frontex. Σύμφωνα με αυτή όλοι οι συμμετέχοντες σε επιχειρησιακές δραστηριότητες του Frontex υποχρεούνται να αναφέρουν αμέσως, με τη μορφή έκθεσης σοβαρού περιστατικού, τυχόν καταστάσεις πιθανών παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
(5) Παρακολούθηση αναγκαστικών επιστροφών III, βλέπε: https://www.icmpd.org/our-work/projects/forced-return-monitoring-iii-frem-iii

Κοινοποίηση