Κοινοποίηση

Μια έγκυος γυναίκα στην Πολωνία απεβίωσε πρόσφατα από σηψαιμία, αφότου οι ιατροί της αρνήθηκαν να προβούν σε αφαίρεση του εμβρύου προτού αυτό ανακηρυχθεί νεκρό.

Πέρυσι, το παράνομο πολωνικό Συνταγματικό Δικαστήριο επέβαλε τη de facto απαγόρευση της άμβλωσης, γεγονός που υπονομεύει σοβαρά την αξιοπρέπεια, την ελευθερία και την πρόσβαση των γυναικών στην υγειονομική περίθαλψη, και επηρεάζει ιδίως τις ευάλωτες γυναίκες.

Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, οι ιατροί αρνήθηκαν να παράσχουν περίθαλψη φοβούμενοι την απόδοση ποινικών ευθυνών σε περίπτωση που η εν λόγω επέμβαση συνιστούσε, υπό τις συνθήκες αυτές, παραβίαση της πολωνικής νομοθεσίας κατά των αμβλώσεων.

Με βάση τα ανωτέρω:

1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να διασφαλίσει το δικαίωμα των γυναικών στη σωματική ακεραιότητα, αυτονομία και υγεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για να διασφαλίσει την καθολική, ασφαλή και ελεύθερη πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα σε ολόκληρη την Ένωση;

2. Δεδομένου ότι η διάβρωση του κράτους δικαίου στην Πολωνία έχει οδηγήσει σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, προτίθεται η Επιτροπή να αξιοποιήσει κάποιο από τα εργαλεία επιβολής που διαθέτει έναντι των κρατών που αρνούνται να τηρήσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ;

Βουλευτές που στηρίζουν την ερώτηση(1)

(1) Αυτή η ερώτηση έχει τη στήριξη βουλευτών εκτός των συντακτών: Rosa D’Amato (Verts/ALE), José Gusmão (The Left)

 

Konstantinos Arvanitis (The Left), Nikolaj Villumsen (The Left), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Manon Aubry (The Left), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Sandro Gozi (Renew), Dietmar Köster (S&D), Marianne Vind (S&D), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Sira Rego (The Left), Vlad Gheorghe (Renew), Irène Tolleret (Renew), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Leila Chaibi (The Left), Radka Maxová (S&D), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Maria Noichl (S&D), Fabienne Keller (Renew), Terry Reintke (Verts/ALE), Manu Pineda (The Left), Hilde Vautmans (Renew), Robert Biedroń (S&D), Erik Marquardt (Verts/ALE), Stelios Kouloglou (The Left), Anja Hazekamp (The Left), Alessandra Moretti (S&D), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Pina Picierno (S&D), Elena Kountoura (The Left), Petros Kokkalis (The Left), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Alexis Georgoulis (The Left), Tineke Strik (Verts/ALE), Demetris Papadakis (S&D), Samira Rafaela (Renew), Miguel Urbán Crespo (The Left), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Evelyne Gebhardt (S&D), Niyazi Kizilyürek (The Left), Monika Vana (Verts/ALE), Cornelia Ernst (The Left), Malin Björk (The Left), Alexandra Geese (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (The Left), Juan Fernando López Aguilar (S&D)


Κοινοποίηση