Κοινοποίηση

Στο πλαίσιο υλοποίησης της αντιστοίχισης του εθνικού πλαισίου (ΕθΠΕΠ) με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ), που οι ευρωπαϊκές αρχές εύλογα είχαν «παγώσει» κατά το 2014 λόγω της αυθαιρεσίας που παρατηρούνταν στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η συμβουλευτική ομάδα για το ΕΠΕΠ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε ήδη προτάξει την ανάγκη θεσμοθέτησης αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και λήψης μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και η νομιμότητα έκδοσης των τίτλων σπουδών.

Όμως, με το νόμο 4713/2020, κρίσιμα ζητήματα της λειτουργίας των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και εν γένει οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών τέθηκαν εκτός της εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας. Πλέον τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια θα εκδίδουν τους τίτλους τους με μοναδική ευθύνη του εκάστοτε ιδιοκτήτη, χωρίς κανένα έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Τι προτίθεται να πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η νομιμότητα στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα;

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να περιφρουρηθεί η ισότητα ανάμεσα σε μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης;

3. Ενόψει των ρυθμίσεων του ν. 4713/2020, θα επαναλάβει η συμβουλευτική ομάδα για το ΕΠΕΠ τις οδηγίες που είχε αποστείλει στην τότε ελληνική κυβέρνηση το 2014, ώστε να επιτευχθεί η αντιστοίχιση του ελληνικού με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων;

Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL)

 

Απάντηση του κ. Schmit
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

1. Όπως ορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και, εφόσον απαιτείται, να υποστηρίζει και να συμπληρώνει τη δράση τους, σεβόμενη παράλληλα πλήρως την αρμοδιότητά τους για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να κρίνει τους εθνικούς οργανισμούς δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

2. Ωστόσο, η Επιτροπή, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ)(1), συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της διαφάνειας των επαγγελματικών προσόντων των ατόμων στην Ευρώπη. Τα κράτη μέλη αντιστοιχίζουν τα εθνικά τους πλαίσια επαγγελματικών προσόντων (ΕθΠΕΠ) με το ΕΠΕΠ. Δεδομένου ότι το ΕΠΕΠ έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει όλα τα είδη και όλα τα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων, δεν έχει σημασία αν ένας τίτλος σπουδών απονέμεται από δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα.

3. Κατά την 33η σύνοδο της συμβουλευτικής ομάδας για το ΕΠΕΠ, τον Δεκέμβριο του 2015, η Ελλάδα υπέβαλε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση του ελληνικού εθνικού πλαισίου (ΕθΠΕΠ) με το ΕΠΕΠ (η πρώτη παρουσίαση και συζήτηση της σχετικής έκθεσης πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2014). Η συμβουλευτική ομάδα για το ΕΠΕΠ έκρινε ικανοποιητική την έκθεση και τις πρόσθετες πληροφορίες. Η σύσταση του 2017 για το ΕΠΕΠ (η οποία καταργεί τη σύσταση του 2008 για το ΕΠΕΠ) καλεί τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, να επικαιροποιούν την αντιστοίχιση του ΕθΠΕΠ τους με το ΕΠΕΠ, όταν το κρίνουν σκόπιμο.

(1) Σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2017, σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση και με την κατάργηση της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (ΕΕ C 189 της 15ης Ιουνίου 2017, σ. 15).

Κοινοποίηση