Κοινοποίηση

Ο γαλλικός Τύπος εξέφρασε πρόσφατα ανησυχίες σχετικά με την πιθανή δυσλειτουργία των μασκών κατά του αμιάντου «Proflow» της εταιρείας 3Μ. Η μάσκα αυτή αποτελεί μέρος του εξοπλισμού περίπου του 70 % των 35 000 εργαζομένων που είναι υπεύθυνοι για την αφαίρεση του αμιάντου στη γαλλική επικράτεια. Η εταιρία 3M είναι, επίσης, σημαντικός παράγοντας του τομέα αυτού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με γραμμές παραγωγής σε πολλά κράτη μέλη.

1. Διαθέτει η Επιτροπή στοιχεία σχετικά με το εύρος του φαινομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

2. Τί κάνει η Επιτροπή για να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου για την αγορά μασκών και ότι τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους ποιότητας σε αυτά τα μέσα ατομικής προστασίας με ικανοποιητικό τρόπο;

3. Στο πλαίσιο της επικείμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας της για το 2022 σχετικά με την «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας», προτίθεται η Επιτροπή να προβλέψει ειδικά μέτρα για τα μέσα ατομικής προστασίας;

 

Leila Chaibi (The Left), Manuel Bompard (The Left), Nikolaj Villumsen (The Left), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Özlem Demirel (The Left), Konstantinos Arvanitis (The Left), Marc Botenga (The Left)

Απάντηση του κ. Breton εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οι αναπνευστικές μάσκες καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας (στο εξής: ΜΑΠ)[1]. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα δεν παρουσιάζουν κινδύνους για τους χρήστες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Η ευθύνη για την εποπτεία της αγοράς εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών[2]. Οι εθνικές αρχές έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέτρα κατά των επικίνδυνων προϊόντων και των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων[3]. Η Επιτροπή στηρίζει τις δραστηριότητες αυτές μέσω ειδικών ομάδων εργασίας[4] και πρωτοβουλιών[5]. Επιπλέον, το ενωσιακό δίκτυο συμμόρφωσης των προϊόντων[6] διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς, μεταξύ άλλων για τις προστατευτικές μάσκες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσίευσε η γαλλική διοίκηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας αριθ. 0252 της 28ης Οκτωβρίου 2021[7], η ερώτηση για τις μάσκες PROFLOW φαίνεται να σχετίζεται με την εσφαλμένη χρήση των μασκών και όχι με τον σχεδιασμό τους. Η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία σχετικά με το εικαζόμενο πρόβλημα στην ΕΕ.

Σε επίπεδο ΕΕ υπάρχει σημαντικό νομοθετικό κεκτημένο που καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας. Η οδηγία 89/391/ΕΟΚ[8] καθορίζει τις γενικές αρχές πρόληψης και προστασίας από τους επαγγελματικούς κινδύνους. Η οδηγία 2009/148/ΕΚ[9] εξετάζει ζητήματα που σχετίζονται με την έκθεση στον αμίαντο στον χώρο εργασίας και περιέχει διατάξεις σχετικά με τον προστατευτικό εξοπλισμό. Η οδηγία 89/656/ΕΟΚ[10] καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για τα ΜΑΠ που χρησιμοποιούνται από τους εργαζομένους κατά την εργασία. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία στον τομέα αυτό δεν προσδιόρισαν, μέχρι στιγμής, την ανάγκη για περαιτέρω ειδικές διατάξεις σχετικά με τα ΜΑΠ.

[1] Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και για την κατάργηση της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 81 της 31.3.2016, σ. 51).

[2] Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).

[3] Μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται, με σκοπό την ταχεία αποστολή προειδοποιήσεων μεταξύ των χωρών και προς την Επιτροπή, καθώς και την ενημέρωση των καταναλωτών μέσω του Safety Gate/RAPEX, το οποίο αποτελεί σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα, https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm

[4] Τέτοια παραδείγματα είναι η ομάδα διοικητικής συνεργασίας (AdCo) βάσει του κανονισμού για τα ΜΑΠ και η υποομάδα για την εποπτεία της αγοράς του Συντονιστικού Οργάνου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΟΙΠ) στο πλαίσιο του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

[5] Όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι «Κοινές δράσεις για την εποπτεία της αγοράς» στον τομέα των μέσων ατομικής προστασίας και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

[6] Θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (ΕΕ L 169 της 25.6.2019, σ. 1).

[7] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044257391

[8] Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1-8) .

[9] Οδηγία 2009/148/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (ΕΕ L 320 της 16.12.2009).

[10] Οδηγία 89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 1989, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία ( ΕΕ L 393 της 30.12.1989, σ. 18-28).


Κοινοποίηση