Κοινοποίηση

Στις 7 Οκτωβρίου 2021, οι (αναπληρωτές) Υπουργοί Εσωτερικών των 12 κρατών μελών απέστειλαν επιστολή προς την Επιτροπή. Οι υπογράφοντες επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν τις επαναπροωθήσεις ζητώντας να γίνουν τροποποιήσεις στον κώδικα συνόρων Σένγκεν (ΚΣΣ). Εκτός από τα αιτήματά τους για αναθεωρήσεις που αντιβαίνουν στον ίδιο τον σκοπό και το περιεχόμενο του ΚΣΣ, οι συντάκτες της επιστολής επιδιώκουν εν τοις πράγμασι να αποστερήσουν από τα άτομα που εισέρχονται παρατύπως στην ΕΕ την πρόσβαση σε διεθνή προστασία. Ισχυρίζονται ότι τα ισχύοντα συστήματα ασύλου της ΕΕ, τα οποία τηρούν πολυάριθμα νομικά πρότυπα, αποτελούν τρόπον τινά παράγοντα έλξης για τη μετανάστευση.

1. Πώς αντιλαμβάνεται η Επιτροπή το αίτημα «να προστατευθούν τα εξωτερικά μας σύνορα στο μέγιστο επίπεδο ασφάλειας» και να «προβλεφθούν αποτελεσματικά μέτρα με σκοπό την παρεμπόδιση της παράνομης διέλευσης των συνόρων», δεδομένης της υποχρέωσης των κρατών μελών να παρέχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε διεθνή προστασία και να τηρούν την αρχή της μη επαναπροώθησης;

2. Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής σχετικά με το αίτημα για ανέγερση φυσικών εμποδίων (και τη χρηματοδότησή τους), ιδίως υπό το φως των αποκαλύψεων ότι στο πλαίσιο των μέτρων διαχείρισης των συνόρων γίνονται σε ορισμένα κράτη μέλη καταχρήσεις κονδυλίων της ΕΕ και παραβιάζεται η νομοθεσία της καθώς και οι διεθνείς υποχρεώσεις;

Dietmar Köster (S&D), Manon Aubry (The Left), Marc Angel (S&D), Brando Benifei (S&D), Pietro Bartolo (S&D), Pernando Barrena Arza (The Left), Konstantinos Arvanitis (The Left), Clare Daly (The Left), Cornelia Ernst (The Left), Tanja Fajon (S&D), Milan Brglez (S&D), Raphaël Glucksmann (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), José Gusmão (The Left), Aurore Lalucq (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Pierfrancesco Majorino (S&D), Marisa Matias (The Left), Juozas Olekas (S&D), Giuliano Pisapia (S&D), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Thijs Reuten (S&D), Domènec Ruiz Devesa (S&D), Andreas Schieder (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Miguel Urbán Crespo (The Left), Bettina Vollath (S&D)


Κοινοποίηση