Κοινοποίηση

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2021 εγκρίθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων νομοσχέδιο που τροποποιεί τις διαδικασίες απέλασης και επιστροφής και που ψηφίστηκε αποκλειστικά από μια πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμματος.

Κατά το στάδιο επεξεργασίας του νομοσχεδίου, η Dunja Mijatović, Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με το περιεχόμενό του και ζήτησε κατ΄ουσίαν την απόσυρσή του, καθώς αυτό «δεν είναι συμβατό με τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα» και «θα παρεμπόδιζε σοβαρά το σωτήριο έργο που επιτελούν οι ΜΚΟ στη θάλασσα και τις δυνατότητές τους να παρακολουθούν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αιγαίο».

1. Θεωρεί άραγε η Επιτροπή ότι η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση —και ιδίως το άρθρο 40 αυτής το οποίο εισάγει περιορισμούς απαγορεύοντας ουσιαστικά σε ΜΚΟ να διεξάγουν ή να προσφέρουν βοήθεια σε επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα και ποινικοποιώντας τη δράση τους αυτή— είναι συμβατή με την υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής(1);

2. Προσυπογράφει η Επιτροπή την υποβολιμαία εισαγωγή του άρθρου 40 μετά το πέρας της περιόδου δημόσιας διαβούλευσης;

3. Εκτιμά η Επιτροπή ότι, περιορίζοντας όλες τις σχετικές δράσεις των ΜΚΟ, η ελληνική κυβέρνηση παρεμποδίζει την άσκηση του δικαιώματος παροχής ασύλου, τη διασφάλιση της νομιμότητας σε όλες τις διαδικασίες επιστροφής, καθώς και την αποτροπή των επαναπροωθήσεων και των συστηματικών και σε μεγάλη κλίμακα παράνομων κρατήσεων;

(1) Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τον ορισμό και την πρόληψη της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής, C(2020)6470 της 23ης Σεπτεμβρίου 2020.

Konstantinos Arvanitis (The Left), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Stelios Kouloglou (The Left), Elena Kountoura (The Left), Cornelia Ernst (The Left), Dietmar Köster (S&D), Domènec Ruiz Devesa (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Erik Marquardt (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Clare Daly (The Left), Pernando Barrena Arza (The Left), José Gusmão (The Left), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Leila Chaibi (The Left), Marisa Matias (The Left), Sira Rego (The Left), Malin Björk (The Left), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Milan Brglez (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Salima Yenbou (Verts/ALE)


Κοινοποίηση