Κοινοποίηση

Μετά την έκθεσή της, τον Ιανουάριο του 2019, σχετικά με τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή συγκρότησε ομάδα εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των ειδικών κινδύνων που ενέχουν τα προγράμματα χορήγησης άδειας διαμονής και τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές, γνωστά ως «χρυσές θεωρήσεις» και «χρυσά διαβατήρια». Στην ομάδα εμπειρογνωμόνων ανατέθηκε το καθήκον να αναπτύξει έως τα τέλη του 2019 ένα κοινό σύνολο ελέγχων ασφαλείας για τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές, στους οποίους περιλαμβάνονται ειδικές διαδικασίες για τη διαχείριση του κινδύνου, που λαμβάνουν υπόψη κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά.

1. Μπορεί η Επιτροπή να διευκρινίσει πότε θα υποβληθεί το κοινό σύνολο των κανόνων ελέγχου, δεδομένου ότι η έκθεση δεν υλοποιήθηκε πριν από την καταληκτική προθεσμία;

2. Δεδομένου ότι η ομάδα εμπειρογνωμόνων συναντήθηκε τέσσερις φορές το 2019, μπορεί η Επιτροπή να αποκαλύψει ποια κράτη μέλη συμμετείχαν ενεργά στις συνεδριάσεις και ποια κράτη μέλη καθυστέρησαν την ανάπτυξη του κοινού συνόλου κανόνων ελέγχου ασφαλείας για τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές;

3. Ποια συγκεκριμένα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν μέχρι στιγμής από τις συναντήσεις και, αν δεν επιτεύχθηκαν απτά αποτελέσματα, τι περαιτέρω μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τα προγράμματα χορήγησης άδειας διαμονής και τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές;

Sophia in ‘t Veld (Renew), Vladimír Bilčík (PPE), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Katarina Barley (S&D), Roberta Metsola (PPE)

 

Απάντηση του κ. Reynders
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Τον Ιανουαρίου του 2019 η Επιτροπή παρουσίασε την έκθεσή της σχετικά με τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές στην ΕΕ(1). Ύστερα από την έγκριση της έκθεσης, η Επιτροπή συγκρότησε ομάδα εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της διαφάνειας, της διαχείρισης και της ασφάλειας των προγραμμάτων. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων εργάζεται επί του παρόντος για την ανάπτυξη ενός κοινού συνόλου ελέγχων ασφαλείας για τα εν λόγω προγράμματα.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων συνεδρίασε τέσσερις φορές μέσα στο 2019. Στην τελευταία συνεδρίασή της συζήτησε σχετικά με το έργο της ομάδας το 2020. Τα κράτη μέλη εξέφρασαν την επιθυμία να συνεχιστούν οι εργασίες της ομάδες εμπειρογνωμόνων. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα συνεδριάσει εκ νέου μόλις το επιτρέψει η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την έξαρση της νόσου COVID-19 για τον προγραμματισμό τακτικών συνεδριάσεων.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να υποστηρίζει το έργο της ομάδας για την ανάπτυξη ενός κοινού συνόλου ελέγχων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, που να λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους που προσδιορίζονται στην έκθεση του 2019.

Παράλληλα, η Επιτροπή εξετάζει και άλλα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της και εξακολουθεί να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη συμμόρφωση των προγραμμάτων χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές με το δίκαιο της ΕΕ. Η Επιτροπή έχει επίσης αποστείλει επιστολές στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές προκειμένου να λάβει διευκρινίσεις σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε από τις αρχές στο πλαίσιο των πρόσφατων εξελίξεων στα οικεία κράτη μέλη.

Οι ημερήσιες διατάξεις και τα πρακτικά της ομάδας εμπειρογνωμόνων δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Επιτροπής(2)

(1) https://ec.europa.eu/info/files/report-commission-european-parliament-council-european-economic-and-social-committee-and-committee-regions-investor-citizenship-and-residence-schemes-european-union_el
(2) https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/eu-citizenship/activities-group-member-state-experts-investor-citizenship-and-residence-schemes_en.com_el

Κοινοποίηση