Κοινοποίηση

Παρά και την πρόσφατα εκδοθείσα, στις 11.02 2021, απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-760/18, σύμφωνα με την οποία πρέπει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν μέτρα που παρέχουν αποτελεσματικές και ισοδύναμες εγγυήσεις για την προστασία των εργαζομένων και να επιβάλλονται δεόντως κυρώσεις στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να εξαλειφθούν οι συνέπειες της παράβασης του δικαίου της Ένωσης και συγκεκριμένα της οδηγίας 1999/70, η Ελληνική Κυβέρνηση εξακολουθεί συστηματικά να παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο. Τούτο συμβαίνει και στο ευαίσθητο πεδίο της δημόσιας υγείας, όπου επιλέγει να καλύπτει τις αναμφισβήτητες πάγιες και διαρκείς ανάγκες με προσωπικό που συνάπτει επί πενταετία διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Παραλείπει συστηματικά να λάβει αποτελεσματικά μέτρα που εγγυώνται την προστασία της εργασίας, όπως επιτάσσει η κοινοτική οδηγία, και ταυτόχρονα θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών, κάτι που ισχύει πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Ερωτάται η Επιτροπή: Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να υποχρεωθεί η Ελληνική Κυβέρνηση

1. να εκπληρώσει τις προβλεπόμενες στην οδηγία 1999/70 νόμιμες υποχρεώσεις της για την προστασία της αορίστου χρόνου απασχόλησης;

2. να προστατεύσει τις θέσεις εργασίας των απασχολούμενων, δυνάμει ειδικού προγράμματος για 4000 εργαζόμενους, επί πενταετία στη δημόσια υγεία με διαρκώς ανανεούμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου;


Κοινοποίηση