Κοινοποίηση

Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε το νέο επιχειρησιακό της σχέδιο για το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα.

Ανάμεσα στα άλλα, ανακοινώθηκε η μετατροπή όλων των ανοιχτών Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Hotspots) σε κλειστά κέντρα, είτε προαναχώρησης είτε υποδοχής και ταυτοποίησης. Με τον τρόπο αυτό η γενικευμένη, μαζική και συστηματική κράτηση γίνεται ο κανόνας της μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας σε αντίθεση με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Είναι ενήμερη για το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης και έχει ζητηθεί η γνώμη της για τη μετατροπή των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε κλειστά κέντρα κράτησης;

2. Είναι οι συγκεκριμένες προβλέψεις συμβατές με τις οδηγίες 2013/33/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή αιτούντων διεθνή προστασία και 2008/115/ΕΕ σχετικά με τις επιστροφές των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 8 της πρώτης και τα άρθρα 15 και 18 της δεύτερης; Πώς αξιολογεί το ενδεχόμενο τα κέντρα κράτησης να δημιουργηθούν σε ακατοίκητα νησιά του Αιγαίου ή σε άλλες ερημικές περιοχές;

3. Δεδομένου ότι υπό κράτηση θα βρεθούν και χιλιάδες ανήλικοι, είναι οι συγκεκριμένες προβλέψεις σύμφωνες με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας για την προστασία του μείζονος συμφέροντος του παιδιού και επιπλέον με το άρθρο 23 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ;

 

Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Elena Kountoura (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL)

 

Απάντηση της κ. Johansson
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεσή τους να μετατρέψουν τα υφιστάμενα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (KYT) στα νησιά σε ΚΥΤ πολλαπλών σκοπών με ελεγχόμενη είσοδο/έξοδο.

Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμμόρφωση των σχεδίων αυτών με το δίκαιο της ΕΕ, ιδίως με τις διατάξεις των οδηγιών 2013/33(1) και 2008/115(2), οι οποίες καθορίζουν τους ακριβείς λόγους και τις συνθήκες κράτησης, συμπεριλαμβανομένης της κράτησης ανηλίκων.

Η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για τυχόν σχέδια δημιουργίας κέντρων κράτησης σε ακατοίκητα νησιά ή ερημικές περιοχές.

(1) Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία, ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 96-116
(2) Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης   Δεκεμβρίου   2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98-107

Κοινοποίηση