Κοινοποίηση

Κατά τη διάρκεια αποστολής στη βόρεια Ελλάδα, βουλευτές της Ομάδας της Αριστεράς συνάντησαν θύματα βίαιης απέλασης προς την Ελλάδα από τις βουλγαρικές αρχές. Η ελληνική αστυνομία επιβεβαίωσε τουλάχιστον τρία περιστατικά «ομαδικών επαναπροώθησεων», εκ των οποίων το ένα έλαβε χώρα πριν από ένα μήνα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. 75 άτομα εντοπίστηκαν σε ελληνικό έδαφος γυμνά, κακοποιημένα και χωρίς τα υπάρχοντά τους. Όλοι ανέφεραν ότι οι βουλγαρικές αρχές προέβησαν στην επαναπροώθησή τους από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Η ελληνική αστυνομία επιβεβαίωσε στους βουλευτές του ΕΚ ότι υπάλληλοι του Frontex ήταν παρόντες κατά την εξέταση των θυμάτων των εν λόγω περιστατικών. Δεν μπόρεσαν να δώσουν εξήγηση ως προς το τι έκανε ο Frontex με τις πληροφορίες αυτές.

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή όσον αφορά τη Βουλγαρία, δεδομένου ότι το περιστατικό αυτό παραβιάζει την οδηγία 2008/115/ΕΚ και το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα του ασύλου, λαμβανομένης επίσης υπόψη της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που καταδικάζει την Ιταλία για την άνευ καταγραφής, αυθαίρετη επανεισδοχή προσώπων στην Ελλάδα(1), καθώς και όσον αφορά την Ελλάδα λόγω των αδυναμιών του συστήματος ασύλου της;

Προτίθεται η Επιτροπή να δώσει συνέχεια σε σχέση με τον Frontex στο πλαίσιο των εν λόγω περιστατικών, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εκπλήρωση της αποστολής του σύμφωνα με δεσμευτικούς κανονισμούς;

Ποια ήταν τα μέτρα που έλαβε και οι ενέργειες στις οποίες προέβη ο Frontex όσον αφορά τα περιστατικά; Υπέβαλε ο Frontex αναφορές σοβαρών συμβάντων (SIR) για κάποιο από τα περιστατικά αυτά και, εάν όχι, γιατί δεν υποβλήθηκαν οι εν λόγω αναφορές και γιατί τα ζητήματα δεν δημοσιοποιήθηκαν;

Βουλευτής που στηρίζει την ερώτηση(2)

(1) Παραβίαση της απαγόρευσης συλλογικών απελάσεων, της απαγόρευσης απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης και του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής.
(2) Αυτή η ερώτηση έχει τη στήριξη βουλευτή εκτός των συντακτών: Rosa D’Amato (Verts/ALE)

 

Απάντηση της κ. Johansson
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η Επιτροπή πάντα λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη καταγγελίες σχετικά με μέτρα που λαμβάνουν οι αρχές των κρατών μελών κατά παράβαση των διατάξεων του εφαρμοστέου δικαίου της Ένωσης όσον αφορά τον έλεγχο στα σύνορα, το άσυλο και την επιστροφή.

Η μεταφορά παράτυπα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών σε άλλο κράτος μέλος δεν μπορεί αφ’εαυτής να θεωρηθεί επιστροφή βάσει του δικαίου της Ένωσης. Σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ(1) (οδηγία για την επιστροφή), τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής ή διευθετήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω οδηγίας για την αποστολή υπηκόου τρίτης χώρας που διαμένει παράτυπα στο έδαφός τους πίσω σε άλλο κράτος μέλος. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να μεριμνούν ώστε όλες οι δράσεις να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αρχή της μη επαναπροώθησης.

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/1896(2) απαιτεί από όλες τις εθνικές αρχές να μεριμνούν ώστε η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων τους να γίνεται σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διεξάγουν ενδελεχείς και αποτελεσματικές έρευνες, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του εθνικού τους δικαίου, στο πλαίσιο καταγγελιών για προσβολές θεμελιωδών δικαιωμάτων από τις εθνικές αρχές.

Δεδομένου ότι η ερώτηση σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), όσον αφορά το καταγγελλόμενο επεισόδιο, εμπίπτει στην αρμοδιότητα του οργανισμού, η Επιτροπή ζήτησε από τον Frontex να παράσχει τα στοιχεία που ζήτησαν τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή θα αποστείλει στα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου την απάντηση του οργανισμού το συντομότερο δυνατόν.

(1) Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1896 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2019, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και (ΕΕ) 2016/1624 (ΕΕ L 295 της 14.11.2019, σ. 1).

Κοινοποίηση