Κοινοποίηση

Η Ελληνική Κυβέρνηση πρότεινε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ενίσχυση της εταιρείας «ENERGEAN OIL & GAS S.A.» με εκατό εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο των μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID – 19 που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020/C91I/01). Σύμφωνα με την απόφαση, οι ενισχύσεις αυτές αποβλέπουν και στην στήριξη των εργαζομένων.

Ο σκοπός κάθε χορηγούμενης ενίσχυσης είναι αδιαίρετος. Επομένως, η ενίσχυση κάθε επιχείρησης συνοδεύεται από την απροϋπόθετη δέσμευση ότι θα πληρώνονται οι εργαζόμενοι και δεν θα γίνονται απολύσεις.

Βάσιμες ενημερώσεις από τη διοίκηση της εταιρείας «ENERGEAN OIL & GAS S.A.» αποκαλύπτουν την πρόθεσή της για επικείμενες απολύσεις ή εξαναγκασμένες αποχωρήσεις εργαζομένων της και υποκατάστασή τους από εργολαβικά συνεργεία, εξέλιξη που αντιβαίνει στους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Yπήρξε πρόβλεψη στην εν λόγω σύμβαση για τη διατήρηση του υπάρχοντος προσωπικού με την υφιστάμενη σχέση εργασίας του;

Τυχόν μείωση θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις που λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις επιφέρει ως συνέπεια την υποχρέωση επιστροφής των ενισχύσεων;

Ποια μέτρα λαμβάνονται ώστε, με την οικονομική υποστήριξη επιχειρήσεων, να διασφαλίζεται και η προστασία των εργαζομένων ως προς τις μισθολογικές αποδοχές και τη θέση εργασίας τους;

 

Κοινή απάντηση του κ. Schmit
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Τον Μάρτιο του 2020 η Επιτροπή ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να παρέχουν στήριξη για την αντιμετώπιση της οικονομικής διαταραχής που προκλήθηκε από την έξαρση της νόσου COVID-19. Επαφίεται στα κράτη μέλη να επιλέξουν τις εταιρείες που προτίθενται να στηρίξουν και να κοινοποιήσουν τα σχέδιά τους στην Επιτροπή για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να διατηρεί ίσους όρους στην εσωτερική αγορά, διασφαλίζοντας ότι η στήριξη είναι κατάλληλη και ότι δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Η ΕΕ ενέκρινε μια ολοκληρωμένη κοινωνικοοικονομική απόκριση(1) για την προστασία των θέσεων εργασίας και των μέσων βιοπορισμού . Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE)(2), χορηγήθηκε στην Ελλάδα δάνειο ύψους 5,3 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοιων καθεστώτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το ΕΚΤ + μπορούν να στηρίξουν προγράμματα κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση τόσο των εργαζομένων όσο και των ανέργων.

Η Ελλάδα θα λάβει μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη ύψους 17,8 δισ. ευρώ από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) για την επανεκκίνηση της οικονομίας της μετά την κρίση της νόσου COVID-19. Η Ελλάδα θα διαθέσει σχεδόν το 30 % του ποσού αυτού για την προώθηση της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής συνοχής. Ο ΜΑΑ στηρίζει επίσης τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδοτικών μέσων, οι οποίες μπορούν τελικά να ωφελήσουν τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, οι επενδύσεις πρέπει πάντα να συμμορφώνονται με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας», βάσει της οποίας αποκλείεται η στήριξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα.

(1) https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/overview-commissions-response_el
(2) https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_el

Κοινοποίηση