Κοινοποίηση

Σύμφωνα με την οδηγία 2002/90/ΕΚ, η οποία αφορά τον ορισμό του συστατικού στοιχείου του αδικήματος της «υποβοήθησης της παράνομης διαμονής αλλοδαπών στο έδαφος κράτους μέλους», απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή κυρώσεων είναι η πρόθεση κερδοσκοπίας.

Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης επεδίωξαν συνειδητά να διαχωρίσουν τις πράξεις λαθρεμπορίας από τις πράξεις αλληλεγγύης της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες, άλλωστε, όχι μόνο δεν παρεμβαίνουν στις νομικές διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, αλλά διευκολύνουν αποτελεσματικά τη διαχείριση των προσφύγων.

Στις 13 Ιουνίου 2021, μια Ολλανδή δημοσιογράφος που κάλυπτε τις προσφυγικές ροές συνελήφθη στην Ελλάδα, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 29 παράγραφος 6 του νόμου 4251/2014, επειδή φιλοξενούσε πρόσφυγα αφγανικής καταγωγής, ενώ εκκρεμούσε ακόμη η διαδικασία νομιμοποίησης της διαμονής του στην Ελλάδα. Η δημοσιογράφος αντιμετωπίζει τώρα ποινή φυλάκισης, παρόλο που δεν προκύπτει – ούτε αναφέρεται στο κατηγορητήριο – ότι η πρόθεσή της ήταν να αποκομίσει οικονομικό όφελος από την παραμονή του πρόσφυγα στο σπίτι της.

Υπό το φως των ανωτέρω, ερωτάται Επιτροπή:

Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει για να διασφαλίσει ότι οι έμπρακτες εκδηλώσεις αλληλεγγύης δεν απορρίπτονται ούτε καταστέλλονται από τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι οι πράξεις αυτές διακρίνονται σαφώς από τις πράξεις που περιγράφονται στην οδηγία 2002/90/ΕΚ;

Βουλευτές που στηρίζουν την ερώτηση(1)

(1) Αυτή η ερώτηση έχει τη στήριξη βουλευτών εκτός των συντακτών: Rosa D’Amato (Verts/ALE), Dietmar Köster (S&D)

Konstantinos Arvanitis (The Left), Helmut Scholz (The Left), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Thijs Reuten (S&D), Clare Daly (The Left), Mick Wallace (The Left), Domènec Ruiz Devesa (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Erik Marquardt (Verts/ALE), Stelios Kouloglou (The Left), Alexis Georgoulis (The Left), Sira Rego (The Left), Malin Björk (The Left), Agnes Jongerius (S&D)

 

Απάντηση της κ. Johansson
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η Επιτροπή αποτίμησε τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2002, για τον ορισμό της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής(1) και, βάσει της εν λόγω αποτίμησης, διενήργησε αξιολόγηση(2). Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή της οδηγίας και να επαληθεύει τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ. Σύμφωνα με τις Συνθήκες, η Επιτροπή δεν διαθέτει ειδικές εξουσίες διερεύνησης σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη γενική πολιτική της για τις παραβάσεις(3), δίνει προτεραιότητα στις προσπάθειες επιβολής της νομοθεσίας σε υποθέσεις που υποδεικνύουν συστημική αποτυχία συμμόρφωσης. Η διερεύνηση και η δίωξη υποθέσεων που σχετίζονται με την υποβοήθηση της παράτυπης διαμονής αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.

Επιπλέον, η Επιτροπή, με τις κατευθυντήριες γραμμές(4) σχετικά με την εφαρμογή της προαναφερόμενης οδηγίας για την υποβοήθηση, καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν επίσης τη δυνατότητα διάκρισης μεταξύ των δραστηριοτήτων που διεξάγονται προς τους σκοπούς της ανθρωπιστικής βοήθειας και των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην υποβοήθηση της παράτυπης εισόδου ή διέλευσης, προκειμένου να αποκλειστεί η ποινικοποίηση των πρώτων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή του κεκτημένου για να εξασφαλίσει την επιβολή κατάλληλων, αποτελεσματικών και αποτρεπτικών ποινικών κυρώσεων, αποφεύγοντας παράλληλα τους κινδύνους ποινικής δίωξης όσων παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια σε μετανάστες που βρίσκονται σε κίνδυνο.

(1) ΕΕ L 328 της 5.12.2002, σ. 17.
(2) SWD(2017) 117 final.
(3) Ανακοίνωση της Επιτροπής «Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα», C/2016/8600 (ΕΕ C 18 της 19.1.2017, σ. 10).
(4) C(2020) 6470 της 23ης Σεπτεμβρίου 2020.

Κοινοποίηση