Κοινοποίηση

Η Διεθνής Αμνηστία (1) υπογραμμίζει τους κινδύνους για εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια στην Ευρώπη, λόγω της αύξησης της βίας εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Σε συνεργασία με τις διεθνείς οργανώσεις Women’s Link Worldwide και International Planned Parenthood Federation, δημοσιεύει οδικό χάρτη προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να ενθαρρύνει τη λήψη μέτρων ενάντια στις έμφυλες διακρίσεις και τη βία. Επικαλείται, δε, στοιχεία του ΠΟΥ, βάσει των οποίων οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης έχουν αυξηθεί έως 60% σε ετήσια βάση στην ΕΕ, ενώ υπογραμμίζονται τα ποσοστά ατιμωρησίας και τα κωλύματα στην πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη.

Σημειωτέον ότι οι γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συστημάτων υγείας ανά την ΕΕ (2) , στηρίζοντας την αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι μορφές διακρίσεων και βίας που αντιμετωπίζουν αφορούν το ενδοοικογενειακό περιβάλλον, το εργασιακό, μπορεί να είναι σεξουαλικής φύσης, ενώ επισημαίνονται και οι κίνδυνοι για τις γυναίκες πρόσφυγες, μεταξύ άλλων.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποια άμεσα μέτρα – οικονομικής στήριξης και υλικοτεχνικής υφής – προτίθεται να λάβει για να στηρίξει τα θύματα και να περιορίσει ενδεχόμενη νέα αύξηση των κρουσμάτων;

2. Θα υποστηρίξει την εφαρμογή των συστάσεων της Διεθνούς Αμνηστίας και, αν ναι, πώς;

(1) https://www.amnesty.ie/wp-content/uploads/2020/05/EUR0123602020ENGLISH.pdf
(2) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311314/WHO-HIS-HWF-Gender-WP1-2019.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL)

 

Απάντηση της κυρίας Dalli
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η Επιτροπή παρακολουθεί και αντιμετωπίζει τον έμφυλο αντίκτυπο της νόσου COVID-19 στην ΕΕ. Οι γυναίκες πλήττονται σοβαρά, καθώς αποτελούν σχεδόν το 70 % του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της οικιακής εργασίας και της παροχής φροντίδας και αντιμετωπίζουν κινδύνους οικονομικής ανασφάλειας. Στο πνεύμα των συστάσεων της Διεθνούς Αμνηστίας, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύουν τα θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις της ΕΕ(1).

Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 2020-2025(2) καθορίζει βασικές δράσεις για την ισότητα των φύλων. Η ολοκλήρωση της προσχώρησης της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης(3) εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Η στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων (2020-2025)(4) αντιμετωπίζει τα ζητήματα που αφορούν τα θύματα εγκληματικών πράξεων και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα θύματα έμφυλης βίας(5). Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Επιτροπή διευκόλυνε την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση του αυξημένου κινδύνου ενδοοικογενειακής βίας(6) και δημοσίευσε στη διαδικτυακή πύλη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης κατάλογο ορθών πρακτικών για την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων(7).

Η επικείμενη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία προγραμματίζεται να εγκριθεί στις αρχές του 2021, θα περιλαμβάνει δράσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των παιδιών.

Η Επιτροπή πρότεινε ποσοστό συγχρηματοδότησης 100 % για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά την περίοδο 2020-2021(8), πράγμα που θα δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να επωφεληθούν από πλήρη ενωσιακή χρηματοδότηση για τα μέτρα που σχετίζονται με την κρίση, καθώς και 3 δισ. ευρώ για το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης για μέτρα που σχετίζονται με την υγεία. Εξάλλου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», καθώς και του προγράμματος που το διαδέχθηκε, διατίθεται χρηματοδότηση για έργα που προωθούν την ισότητα των φύλων και καταπολεμούν την έμφυλη βία.

(1) Βλέπε ιδίως την οδηγία 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57, καθώς και την οδηγία 2011/99/ΕΕ περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, ΕΕ L 338 της 21.12.2011, σ. 2. Όσον αφορά τους μετανάστες που πέφτουν θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, βλέπε την οδηγία 2013/33/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία, ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 96, την οδηγία 2013/32/ΕΕ σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 60-95, και την οδηγία 2011/95/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας, ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9.
(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM%3A2020%3A152%3AFIN
(3) Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας· CETS αριθ. 210· https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/text-of-the-convention
(4) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων (2020-2025), COM(2020) 258 final, βλ.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2020:258:FIN&WT.mc_id=Twitter
(5) Η στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων τονίζει την ανάγκη να αντληθούν διδάγματα από την πανδημία COVID-19 και από τις ορθές πρακτικές που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας έχουν πρόσβαση σε στήριξη και προστασία σε όλες τις περιστάσεις.
(6) Για το υλικό διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars), βλέπε https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/who-we-work-gender-equality/mutual-learning-programme-gender-equality_en
(7) https://e-justice.europa.eu/content_impact_of_the_covid19_virus_on_the_justice_field-37147-el.do
(8) Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων έκτακτης ευελιξίας που παρέχει η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού + (CRII+), κανονισμός (ΕΕ) 2020/558 της 23 Απριλίου 2020, ΕΕ L 130 της 24.4.2020, σ. 1.

Κοινοποίηση