Κοινοποίηση

Στις 31 Μαΐου 2021, το Associated Press μετέδωσε ότι όχημα της ελληνικής αστυνομίας βάλλει προκαλώντας εκρήξεις εκκωφαντικού θορύβου εντεύθεν των συνόρων προς την κατεύθυνση της Τουρκίας. Οι ελληνικές αστυνομικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι σχεδιάζουν με ηχητικές βολές σε υψηλά επίπεδα ντεσιμπέλ να αποτρέψουν την είσοδο μεταναστών. Πρόκειται για μέρος μιας σειράς νέων φυσικών και πειραματικών ψηφιακών φραγμών που εγκαθίστανται και δοκιμάζονται στην μήκους 200 χλμ. ελληνοτουρκική μεθόριο για να εμποδίσουν την είσοδο ανθρώπων χωρίς άδεια στη ΕΕ.

Οι ακουστικές αυτές συσκευές μεγάλης εμβέλειας που συνήθως χρησιμοποιούνται κατά διαδηλωτών προκαλούν εκκωφαντικές εκρήξεις έντασης έως 162 ντεσιμπέλ που αντιστοιχεί σε εκείνη ενός κινητήρα αεριωθούμενου αεροσκάφους και θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμη και κώφωση.

Στις 3 Ιουνίου 2021, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Άνταλμπερτ Γιάνς δήλωσε ότι η Επιτροπή ανησυχεί και ότι θα αναζητήσει περαιτέρω πληροφορίες, ταυτόχρονα δε τόνισε ότι «τα μέτρα πρέπει να είναι αναλογικά και να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ασύλου και της αρχής της μη επαναπροώθησης».

1. Διαθέτει η Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με την σκοπούμενη χρήση των εν λόγω συσκευών; Έχει αξιολογήσει κατά πόσον αυτό θα οδηγούσε σε επαναπροωθήσεις, κατά παράβαση του δικαίου της ΕΕ και των διεθνών υποχρεώσεων, και κατά πόσον οι συσκευές αυτές είναι συμβατές με τα θεμελιώδη ευρωπαϊκά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην αξιοπρέπεια;

2. Μπορεί η Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι ο εξοπλισμός αυτός δεν έχει ή δεν πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από κονδύλια της ΕΕ;

Βουλευτής που στηρίζει την ερώτηση(1)

(1) Αυτή η ερώτηση έχει τη στήριξη βουλευτή εκτός των συντακτών: Rosa D’Amato (Verts/ALE)

Domènec Ruiz Devesa (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Javi López (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Cornelia Ernst (The Left), Guy Verhofstadt (Renew), Sandro Gozi (Renew), Javier Moreno Sánchez (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Pascal Durand (Renew), Charles Goerens (Renew), Damian Boeselager (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Dietmar Köster (S&D), Pietro Bartolo (S&D), Łukasz Kohut (S&D), Tanja Fajon (S&D), Cyrus Engerer (S&D), Thijs Reuten (S&D), Delara Burkhardt (S&D), Raphaël Glucksmann (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Abir Al-Sahlani (Renew), Isabel Santos (S&D), Isabel Carvalhais (S&D), Brando Benifei (S&D), Milan Brglez (S&D), Maria Arena (S&D), Konstantinos Arvanitis (The Left), Jordi Solé (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Leila Chaibi (The Left), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Sira Rego (The Left), Erik Marquardt (Verts/ALE), César Luena (S&D), Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Isabel García Muñoz (S&D), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D)

 

Κοινή απάντηση της κ. Johansson
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και η τοποθέτηση υποδομών αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σύμφωνα με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν(1), η διέλευση των εξωτερικών συνόρων μπορεί να πραγματοποιείται μόνο στα σημεία διέλευσης των συνόρων και ο έλεγχος των συνόρων θα πρέπει να διενεργείται με επαγγελματισμό και σεβασμό και να είναι ανάλογος προς τους επιδιωκόμενους στόχους.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν αποδοτικά και αναλογικά μέσα με βάση τις αναλύσεις κινδύνου, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, ο έλεγχος των συνόρων πρέπει να ασκείται με αναλογικό τρόπο, με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, σύμφωνα με την αρχή της μη επαναπροώθησης, και χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των αιτούντων διεθνή προστασία. Η χρήση οποιωνδήποτε συσκευών θα πρέπει να ρυθμίζεται σε σχέση με τα εν λόγω κριτήρια.

Η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές σχετικά με τις ακουστικές συσκευές μεγάλης εμβέλειας, ή «ακουστικά κανόνια», που αναφέρονται από τα μέσα ενημέρωσης. Οι εν λόγω συσκευές δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ από τις δυνάμεις τους στην περιοχή της συνοριακής γραμμής του Έβρου σε σχέση με δραστηριότητες επιτήρησης των συνόρων.

Η Επιτροπή στηρίζει οικονομικά τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 513/2014(2) προβλέπει ότι οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο αυτό πρέπει να υλοποιούνται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Εάν εντοπιστούν μη επιλέξιμες δαπάνες, ανακτώνται οι παρατύπως δαπανηθέντες πόροι της ΕΕ. Η Επιτροπή δεν χρηματοδοτεί ακουστικές συσκευές μεγάλης εμβέλειας στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο(3), η Επιτροπή προτείνει ένα αξιοπρεπές και ανθρώπινο σύστημα διαχείρισης της μετανάστευσης, το οποίο θα περιλαμβάνει ταχείες και δίκαιες διαδικασίες και μηχανισμό παρακολούθησης στα εξωτερικά σύνορα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (EE L 77 της 23.3.2016, σ. 1).
(2) Άρθρο 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων, και για την κατάργηση της απόφασης 2007/125/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 93).
(3) COM/2020/609 final.

Κοινοποίηση