Κοινοποίηση

Η περιοχή του χειμάρρου Κραυσίδωνα στον Βόλο του Ν. Μαγνησίας εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα LIFE – Environment κατά τη χρονική περίοδο 1993-1996 ( LIFE 93 ENV/GR 4518), με σκοπό να προστατευτεί και να αναδειχθεί το οικοσύστημα της περιοχής, να είναι εύκολα προσβάσιμο και ασφαλές για τους πολίτες, προσφέροντας ταυτόχρονα χώρους αναψυχής και συνεισφέροντας στην περιβαλλοντική εξισορρόπηση της πόλης. Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ σε ποσοστό 50% του συνολικού κόστους.

Ωστόσο, ο Δήμος Βόλου, με την απόφαση αριθ. 204/2017, αποφάσισε τη μονοδρόμηση των παρόχθιων οδών με φορά ανόδου-καθόδου και τη σύνδεσή τους με τις δύο εισόδους της πόλης και την περιφερειακή οδό του Βόλου, γεγονός που συνεπάγεται ακύρωση του παραπάνω έργου, προκαλώντας σημαντική επιβάρυνση του φυσικού οικοσυστήματος της περιοχής.

Σε απάντηση, της 14ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με το ζήτημα αυτό, ο  αρμόδιος Επίτροπος κ. Vella δήλωσε ότι «Η Επιτροπή θα ερευνήσει το θέμα και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα, αν κριθεί απαραίτητο».

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πραγματοποίησε η Επιτροπή την προαναφερόμενη έρευνα και, αν ναι, ποια είναι τα πορίσματά της;

2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή στην περίπτωση διαπίστωσης περιβαλλοντικών αυθαιρεσιών που αντιτίθεται την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, και κυρίως στην οδηγία 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας;

Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL)

 

Απάντηση του κ. Sinkevičius
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Το ενωσιακό πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) υλοποιήθηκε μεταξύ του 1993 και του 1996. Η Επιτροπή μπορεί να παρέμβει μόνο σε περίπτωση μη εκτέλεσης κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, το νέο σχέδιο κυκλοφορίας αφορά δύο μικρά τμήματα πεζοδρόμων κατά μήκος της οδού Καραμπατζάκη, μήκους περίπου 60 μέτρων και 40 μέτρων, αντίστοιχα, τα οποία φαίνεται ότι αποτελούσαν μέρος του προαναφερθέντος προγράμματος LIFE. Πράγματι, οι δύο αυτές οδοί ήταν πάντα ανοικτές στην κυκλοφορία οχημάτων (με εξαίρεση τα δύο προαναφερθέντα μικρά πεζοδρομημένα τμήματα).

Το πρόγραμμα περιλάμβανε μεγάλο αριθμό παρεμβάσεων, οι περισσότερες από τις οποίες δεν φαίνεται να επηρεάζονται από το νέο σχέδιο κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή, στην εκτίμησή της, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν συνέτρεχε λόγος να ληφθούν μέτρα.

Σε περίπτωση που φορέας εκμετάλλευσης έχει προκαλέσει επικείμενη απειλή ζημίας ή πραγματική ζημία σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους, στα ύδατα ή στο έδαφος, υποχρεούται βάσει της οδηγίας 2004/35/ΕΚ(1) να προλαμβάνει ή να αποκαθιστά τη ζημία των εν λόγω φυσικών πόρων και να αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες. Ωστόσο, η οδηγία εφαρμόζεται μόνο για ζημία προστατευόμενων ειδών και φυσικών οικοτόπων που προκαλεί η άσκηση οιασδήποτε από τις επαγγελματικές δραστηριότητες πλην εκείνων οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα III, οσάκις ο φορέας εκμετάλλευσης ενήργησε εκ δόλου ή εξ αμελείας(2). Πρέπει να σημειωθεί ότι τα έργα οδοποιίας δεν καλύπτονται από το μέτρο αντικειμενικής ευθύνης που καθορίζεται βάσει του παραρτήματος III.

(1) Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας (ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 56-75).
(2) Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας.

Κοινοποίηση