Κοινοποίηση

Οι επιβατικές μεταφορές με οχήματα (ταξί) αποτελούν σημαντική υπηρεσία κινητικότητας στην ΕΕ και αποτέλεσαν βασική δημόσια υπηρεσία κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ωστόσο, αυτή η δημόσια υπηρεσία κοινής ωφέλειας υφίσταται σημαντική υποβάθμιση και οι οδηγοί ταξί αντιμετωπίζουν αυξημένη ανασφάλεια ως αποτέλεσμα του αθέμιτου ανταγωνισμού από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών και των διαδικασιών απελευθέρωσης και απορρύθμισης του τομέα που επιφέρει το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σύμφωνα με εκθέσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές[1] (ITF), αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντικές συγκρούσεις και σε απώλεια της ποιότητας των υπηρεσιών[2].

Τον Φεβρουάριο του 2022, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση 2022/C 62/01[3], όπου εξομοιώνει τα ταξί με τα οχήματα ιδιωτικής μίσθωσης με οδηγό, αποδεικνύοντας τη βαθιά άγνοια της πραγματικότητας του τομέα και των απαιτήσεων των εργαζομένων του.

1.Υπό το πρίσμα της ανακοίνωσης 2022/C 62/01, ποιες θεωρεί η Επιτροπή ότι είναι οι διαφορές μεταξύ της υπηρεσίας κοινής ωφέλειας (ταξί) και της παροχής υπηρεσιών από παρόχους του ιδιωτικού τομέα;

2.Μετά τη δημοσίευση των Uber Files, προτίθεται η Επιτροπή να τροποποιήσει ή να διορθώσει κάποιο από τα σημεία που αναφέρονται στην προαναφερθείσα ανακοίνωση;

3.Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να παράσχει ευρωπαϊκά κονδύλια ή ενισχύσεις στον τομέα των ταξί ώστε να καταστεί δυνατή η ανανέωση του στόλου σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα;

[1] https://www.itfglobal.org/en

[2] http://www.taxi-library.org/kang0898.htm

[3]https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/uri=CELEX%3A52022XC0204%2803%29

Sira Rego (The Left), Manu Pineda (The Left), Clare Daly (The Left), Mick Wallace (The Left), Κωνσταντίνος Αρβανίτης (The Left), Έλενα Κουντουρά (The Left), Πέτρος Κόκκαλης (The Left), Στέλιος Κούλογλου (The Left), Emmanuel Maurel (The Left), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Marisa Matias (The Left), José Gusmão (The Left), Idoia Villanueva Ruiz (The Left)

Απάντηση της κ. Vălean εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίσουν αν και σε ποιο βαθμό η υπηρεσία μεταφοράς με ταξί πρέπει να θεωρείται δημόσια υπηρεσία (ή υπηρεσία κοινής ωφέλειας). Στην ανακοίνωσή της σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των τοπικών επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία (ταξί και οχήματα ιδιωτικής μίσθωσης με οδηγό)[1], η Επιτροπή υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η νομοθεσία για τα ταξί και τα οχήματα ιδιωτικής μίσθωσης με οδηγό πρέπει να συμμορφώνεται με τις Συνθήκες, και ιδίως με την ελευθερία εγκατάστασης [άρθρο 49 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)].

Δεν υπάρχει ανάγκη τροποποίησης της σχετικής ανακοίνωσης κατόπιν των «φακέλων Uber», οι οποίοι δεν αφορούν άμεσα την προαναφερόμενη πτυχή.

Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Το νέο πλαίσιο αστικής κινητικότητας της ΕΕ»[2], η Επιτροπή καλεί τις δημοτικές αρχές να χρησιμοποιήσουν τις εξουσίες τους, κυρίως στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης, χορήγησης αδειών και παροχής επιχορηγήσεων, για να επιταχύνουν τον οικολογικό προσανατολισμό των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των ταξί και των οχημάτων ιδιωτικής μίσθωσης με οδηγό. Για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη υπηρεσιών ταξί και οχημάτων ιδιωτικής μίσθωσης με οδηγό σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η πρόταση της Επιτροπής για τον αναθεωρημένο κανονισμό για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) προβλέπει ότι τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) σε αστικούς κόμβους θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνουν δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της κινητικότητας μηδενικών εκπομπών.

Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε στο «Νέο πλαίσιο αστικής κινητικότητας της ΕΕ», η Επιτροπή θα συμπεριλάβει στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» της ΕΕ θέματα που αποσκοπούν να βοηθήσουν τις πόλεις να επενδύσουν στην καινοτομία στον τομέα της αστικής κινητικότητας στο πλαίσιο της αποστολής «Κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις».

[1] Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των τοπικών επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία (ταξί και οχήματα ιδιωτικής μίσθωσης) (2022/C 62/01) (EE C 62 της 4.2.2022, σ. 1).

[2] Ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2021 — Το νέο πλαίσιο αστικής κινητικότητας της ΕΕ, COM(2021) 811 final.


Κοινοποίηση