Κοινοποίηση

Με έγγραφό του(1) προς υπηρεσίες και δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κοινοποιούμενο στον αρμόδιο Υπουργό, το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου αναφέρει, γενικά και ανεξαίρετα, ότι η ένορκη κατάθεση δημοσίων υπαλλήλων υπέρ των αντιδίκων του Ελληνικού Δημοσίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και ποινικό αδίκημα. Το εν λόγω έγγραφο, με τη γενική απειλή πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων, οδηγεί σε καθολική αποτροπή των δημοσίων υπαλλήλων από την εκπλήρωση του καθήκοντος μαρτυρίας, κατά παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας(2). Παράλληλα, η αναφορά ότι η ένορκη κατάθεση υπαλλήλων είναι δυνατή μόνο προς υποστήριξη του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Γραφείου Νομικού Συμβούλου και κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο χειριστή της υπόθεσης, δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες για προσπάθεια να οδηγηθεί προς συγκεκριμένη κατεύθυνση η μαρτυρία των δημοσίων υπαλλήλων που δεν συνάδει με το καθήκον αληθείας. Πρόκειται για ένα πρωτοφανές και νομικά αίολο έγγραφο, εξαιρετικά αμφίβολης σκοπιμότητας, που οδηγεί στον απόλυτο εκφοβισμό των δημοσίων υπαλλήλων και συνιστά παρέμβαση στη δικαστική εξουσία και στους κανόνες ορθής απονομής της δικαιοσύνης.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Έχει ενημερωθεί για το παραπάνω έγγραφο;

Θεωρεί ότι αυτό συνάδει με το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και τις αρχές της ορθής απονομής της δικαιοσύνης που συνιστούν ακρογωνιαίους λίθους της ΕΕ και του κράτους δικαίου;

Ποια είναι η άποψη της Eπιτροπής σχετικά με το να επιτρέπεται η μαρτυρία των δημοσίων υπαλλήλων μόνο στις περιπτώσεις που αυτή θα ευνοεί το Ελληνικό Δημόσιο;

(1) https://im1.7job.gr/sites/default/files/article/2021/22/341564g-screenshot_3.jpg
(2) Βλ. άρθρα 26 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), 400 αριθ. 2 ΚΠολΔ, 212 παρ.1 ΚΠΔ και 183 ΚΔΔ που ορίζουν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι κρατικοί λειτουργοί εξαιρούνται από την υποχρέωση μαρτυρίας μόνο εφόσον πρόκειται για γεγονότα απόρρητα και γεγονότα για τα οποία υπάρχει καθήκον εχεμύθειας και για τα οποία η κατάθεση είναι δυνατή μετά από σχετική άδεια του αρμόδιου Υπουργού.

 

Απάντηση του κ. Reynders
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης σχετικά με έγγραφο που εκδόθηκε την 1η Ιουνίου 2021 από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δημοσίευσε στη συνέχεια δελτίο Τύπου στο οποίο διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει πρόθεση να απαγορευθεί η ακρόαση υπαλλήλων του κράτους ως μαρτύρων ενώπιον των δικαστικών αρχών και τονίζεται παράλληλα η σημασία της τήρησης της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας όσον αφορά την ταυτότητα των δημόσιων υπαλλήλων.

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες στο τρέχον στάδιο πληροφορίες, η κατάσταση στην οποία αναφέρονται τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου δεν φαίνεται να εγείρει ζητήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης στην Ελλάδα.


Κοινοποίηση