Κοινοποίηση

Η επιχείρηση ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ υπήχθη σε καθεστώς εξυγίανσης που επικυρώθηκε από το δικαστήριο, με τη συμφωνία και των εργαζομένων. Με την απόφαση αυτή διασφαλίστηκαν ρητά οι θέσεις εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού και η διάδοχος εταιρεία υποχρεώθηκε να διατηρήσει το ισχύον οργανόγραμμα. Η επιχείρηση το τελευταίο διάστημα προέβη στην απόλυση 14 εργαζομένων (καταστρατηγώντας το προστατευτικό πλαίσιο περί ομαδικών απολύσεων), απάντων μελών του σωματείου, και διατείνεται ότι θα καταργήσει το τμήμα διακίνησης. Για την υπεράσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων το σωματείο πραγματοποιεί απεργία, η οποία έχει κηρυχθεί νόμιμη από το δικαστήριο, για την καταστολή της οποίας παρενέβησαν βιαίως αστυνομικές δυνάμεις προκαλώντας τραυματισμό απεργών εργαζομένων (μεταξύ των οποίων και του προέδρου του σωματείου) αλλά και βουλευτών. Οι ανωτέρω ενέργειες της εργοδότριας εταιρείας παραβιάζουν τη συμφωνία εξυγίανσης, τις διατάξεις περί προστασίας του ανταγωνισμού και τις οδηγίες 2019/1023 και 2002/14 της ΕΕ, το άρθρο 27 του Χάρτη των Θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ και τη ΔΣΕ 98/1949, ενώ η βίαιη επέμβαση της αστυνομίας στις νόμιμες κινητοποιήσεις αντίκειται στα άρθρα 1 και 28 του ως άνω Χάρτη.

Ερωτάται η Επιτροπή σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να διασφαλιστεί ότι:

1.θα τηρηθεί απαρέγκλιτα η συμφωνία εξυγίανσης, όπως επιτάσσουν οι διατάξεις περί υγιούς ανταγωνισμού;

2.οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα θα χαίρουν απρόσκοπτα του δικαιώματος στην απεργία, δίχως την κατ’ επίκληση του άρθρου 93 του ν. 4808/2021 αστυνομική καταστολή;

Απάντηση της εκτελεστικής αντιπροέδρου κ. Vestager εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα στην εσωτερική αγορά και να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών, η Επιτροπή έχει θεσπίσει κανόνες για την αξιολόγηση των μέτρων στήριξης των κρατών μελών προς τις εταιρίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Οι κατευθυντήριες γραμμές διάσωσης και αναδιάρθρωσης καθορίζουν το πλαίσιο ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων για λιγότερο στρεβλωτικά μέτρα ενίσχυσης.

Επιπλέον, δυνάμει του άρθρου 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή έχει ειδική αρμοδιότητα να αποφασίζει σχετικά με την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης και τη συμβατότητα της με την εσωτερική αγορά, καθώς και να παρεμβαίνει σε κοινοποιηθέντα σχέδια αναδιάρθρωσης όταν αυτά περιλαμβάνουν ή προβλέπουν κρατική ενίσχυση. Δεδομένου ότι το κράτος μέλος δεν έχει κοινοποιήσει το αναφερόμενο σχέδιο στην Επιτροπή, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν είναι ενήμερες για κανένα μέτρο κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο αυτό. Ως εκ τούτου, η τήρηση της εν λόγω συμφωνίας εξυγίανσης δεν υπόκειται σε αξιολόγηση βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και τα εθνικά δικαστήρια είναι ενδεχομένως αρμόδια να αποφανθούν επί των σχετικών διαφορών.

Η ΕΕ αναγνωρίζει και προωθεί τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο, με στόχο τη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ τους, σεβόμενη πλήρως την αυτονομία τους[1]. Παρόλο που ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αναγνωρίζει το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και δράσης[2], δυνάμει του άρθρου 51 παράγραφος 1 αυτό ισχύει για τα κράτη μέλη όταν εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο, κάτι που δεν αναφέρεται στην ερώτηση. Ταυτόχρονα, η λειτουργία του εθνικού κοινωνικού διαλόγου, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου συλλογικών διαπραγματεύσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους. Επιπλέον, το άρθρο 93 του νόμου 4808/2021 αποτελεί εθνική νομοθεσία και, ως εκ τούτου, το δικαίωμα στην απεργία δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ[3]. Επομένως, εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων, να διασφαλίζουν ότι οι εργοδότες και οι εθνικές αρχές εφαρμόζουν ορθά τις σχετικές εθνικές διατάξεις.

[1] Άρθρο 152 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

[2] Άρθρο 28 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

[3] Άρθρο 153 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ.


Κοινοποίηση