Κοινοποίηση

Οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας είναι από εκείνους που επλήγησαν περισσότερο εξαιτίας της κρίσης του COVID-19. Ωστόσο, ο ρόλος και η σημασία του ευρωπαϊκού πολιτισμού μαρτυρούνται από το αξιοσημείωτο ποσοστό του στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ.

Στην Ελλάδα ο πολιτισμός αποτελεί επιπλέον κινητήρια δύναμη και για άλλους τομείς της οικονομίας, όπως π.χ. για τον τουρισμό, ενώ παράλληλα διαθέτει το καταλυτικό στοιχείο της συγκέντρωσης και ανάπτυξης ποικίλων κλάδων παροχής υπηρεσιών. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μέτρα στήριξης, τα οποία ωστόσο δεν περιλαμβάνουν έναν σημαντικό αριθμό επαγγελματιών καλλιτεχνών και δημιουργών, όπως π.χ. ανεξάρτητους καλλιτέχνες, καλλιτέχνες δρόμου, τεχνικούς, μακιγιέζ, φροντιστές, οι οποίοι είναι γνωστό ότι απασχολούνται κυρίως με ευέλικτες μορφές εργασίας. Στην περίπτωση της Ελλάδας, όπως και σε άλλα κράτη μέλη, φαίνεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι πιο πάνω ενδεικτικά αναφερόμενες κατηγορίες εργαζομένων στις επιλέξιμες ομάδες στήριξης.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου οι εργαζόμενοι αυτοί, οι οποίοι δεν μπορούν και δεν θα μπορούν για αρκετούς μήνες ακόμα να ασκήσουν το επάγγελμά τους εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια;

Προτίθεται η Επιτροπή να εντάξει τη στήριξη του καλλιτεχνικού και δημιουργικού τομέα στα ήδη υπάρχοντα προγράμματα αντιμετώπισης των συνεπειών του κορονοϊού ή να δημιουργήσει νέα επενδυτικά εργαλεία για τους εργαζόμενους σε αυτούς τους τομείς, που δεν έχουν μέχρι σήμερα επωφεληθεί από τα μέτρα στήριξης;

 

Απάντηση του κ. Schmit
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας στην Ευρώπη, καθώς και τις επιπτώσεις της κρίσης της νόσου COVID-19 στους εργαζομένους στους εν λόγω τομείς, ιδίως σε εκείνους με επισφαλή απασχόληση.

Η Επιτροπή πρότεινε και η Ένωση θέσπισε μέτρα, τα οποία μπορούν να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, ιδίως τις δύο δέσμες επενδυτικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 (CRII και CRII+), οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να ανακατανείμουν άμεσα τη χρηματοδότηση στους τομείς προτεραιότητας, και την προσωρινή στήριξη για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) για την προστασία των μισθωτών και των αυτοαπασχολουμένων από την ανεργία και την απώλεια εισοδήματος. Επιπλέον, οι πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής για μια δίκαιη κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη ενισχύουν το τρέχον και το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής συνοχής, μέσω της πρωτοβουλίας «Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης» (REACT-EU). Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέσα για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα.

Η Επιτροπή συνεργάζεται επίσης με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για την προσαρμογή του μηχανισμού εγγυοδοσίας για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, προκειμένου να μετριάσει τις δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 στους τομείς αυτούς και να κινητοποιήσει όλες τις δυνατότητες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μέσω έκτακτης πρόσκλησης για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, με κινητοποίηση ως και 100 εκατ. ευρώ. Έχει δημοσιευθεί συνοπτικός κατάλογος των μέτρων για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα(1).

(1) https://ec.europa.eu/culture/news/coronavirus-how-eu-responds-outbreak-support-cultural-and-creative-sectors_en

Κοινοποίηση