Κοινοποίηση

H ανάκαμψη στην ΕΕ μετά την πανδημία θα πρέπει να συνδυαστεί με τη μάχη ενάντια στην κλιματική κρίση και την απώλεια της βιοποικιλότητας, με επίκεντρο της προσπάθειας την ΕΠΕ. Παρά ταύτα, η ελληνική κυβέρνηση, με διαδικασία φαστ τρακ και χωρίς να λειτουργεί η Βουλή σε πλήρη απαρτία λόγω COVID19, και με την έντονη αντίδραση ΜΚΟ και πολιτών, αλλάζει τη νομοθεσία σε ζητήματα που αφορούν τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, τη διαχείριση των αποβλήτων κ.λπ. Νομοθετεί ουσιαστικά την κατάργηση της διαβούλευσης, μέσω αύξησης της διάρκειας ισχύος των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, και σταδίων κατά τα οποία δεν μπορεί να γνωμοδοτήσει μια δημόσια αρχή ή το κοινό, με αποτέλεσμα να εκλείπει η δημόσια συμμετοχή από τις διαδικασίες της ΕΠΕ, ερχόμενη έτσι σε αντίθεση με την οδηγία 2011/92/ΕΚ (άρθρα 6, 11), με το άρθρο 191 της Συνθήκης ΕΕ και με τη Σύμβαση του Ώρχους (άρθρο 6 παράγραφος 10). Επίσης, έρχεται σε αντίθεση με την λογική της οδηγίας 2011/92/ΕΕ αναφορικά με την εξαίρεση από την διαδικασία ΕΠΕ κατηγοριών έργων, τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Ερωτάται, επομένως, η Επιτροπή:

1. Eίναι ενήμερη για τις προτεινόμενες μεταβολές στη νομοθεσία; Συνάδουν οι μεταβολές αυτές με την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου;

2. Πιο συγκεκριμένα, συμφωνούν οι παραπάνω ρυθμίσεις με τους στόχους και τις προβλέψεις των αντίστοιχων οδηγιών;

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis, Alexis Georgoulis, Stelios Kouloglou, Elena Kountoura

 

Απάντηση του κ. Sinkevičius
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για την έκδοση, στις 7 Μαΐου 2020, του νόμου 4685 στην Ελλάδα. Η Επιτροπή σκοπεύει να αξιολογήσει κατά πόσον ο νόμος αυτός συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον(1), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/52/ΕΕ(2) [οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ)]. Υπάρχει εν εξελίξει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας (υπόθεση 2019/2217) για την πλημμελή μεταφορά της οδηγίας ΕΠΕ και η Επιτροπή δεν θα διστάσει να λάβει περαιτέρω μέτρα όσον αφορά την αναφερόμενη κατάσταση, εάν χρειαστεί.

Η οδηγία ΕΠΕ θεσπίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να παρέχουν έγκαιρες και ουσιαστικές ευκαιρίες στο ενδιαφερόμενο κοινό να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού εύλογων χρονικών πλαισίων για τις διάφορες φάσεις της συμμετοχής . Το χρονοδιάγραμμα της διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό επί της περιβαλλοντικής μελέτης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ημέρες (άρθρο 6 παράγραφος 7). Έργα που εγκρίνονται με νομοθετική διαδικασία είναι δυνατόν να εξαιρούνται από τις διατάξεις που σχετίζονται με τη δημόσια διαβούλευση, εάν η νομοθετική διαδικασία πληροί τους στόχους της οδηγίας ΕΠΕ (άρθρο 2 παράγραφος 5) και με την επιφύλαξη της διασυνοριακής διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας ΕΠΕ.

(1) ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1‐21.
(2) OJ L 124, 25.4.2014, p. 1‐18.

Κοινοποίηση