Κοινοποίηση

Για τη στήριξη περίπου 180.000 ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και επιστημόνων (δικηγόρων, γιατρών, μηχανικών κλπ.) που δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους και δεν έχουν έσοδα εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται για την ανάσχεση της πανδημίας COVID-19, επιλέχθηκε στην Ελλάδα η μέθοδος της προκήρυξης προγράμματος, εν δυνάμει συγχρηματοδοτούμενου από ευρωπαϊκά κονδύλια, για την πραγματοποίηση τηλεκατάρτισης με τη χρήση voucher μέσω ιδιωτικών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αυτό συνεπάγεται, αφενός, την καταβολή μικρότερου ποσού στους δικαιούχους και, αφετέρου, μεγαλύτερη συνολική δαπάνη λόγω της πληρωμής των ιδιωτικών ΚΕΚ, η οποία δαπάνη ανέρχεται σε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την εξόφθαλμη αποτυχία της τηλεκατάρτισης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την κατάργηση του προγράμματος, πριν καν συμπληρώσει ένα μήνα υλοποίησης.

Με δεδομένες τις ήδη εγκριθείσες τροποποιήσεις των κανόνων που αφορούν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Είναι επιλέξιμη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ή από άλλο Ταμείο) η χρηματοδότηση μέτρων άμεσης ενίσχυσης του εισοδήματος προσώπων που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες χωρίς τη μεσολάβηση τηλεκατάρτισης μέσω ιδιωτικών ΚΕΚ;

2. Έχει εγκρίνει ή έστω ενημερωθεί για το ανωτέρω πρόγραμμα ταχείας τηλεκατάρτισης;

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Elena Kountoura (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL)

 

Απάντηση του κ. Schmit
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Από την αρχή της πανδημίας COVID-19, η Επιτροπή επισήμανε την ανάγκη προστασίας των εργαζομένων από την ανεργία και την απώλεια εισοδήματος, κυρίως μέσω συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας, καθιστώντας εφικτή τη βιώσιμη διατήρηση των θέσεων εργασίας μέσω της προσωρινής μείωσης του ωραρίου εργασίας με παράλληλη υποστήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων(1). Ο στόχος αυτός βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο του μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE)(2), που θα στηρίζει προγράμματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοια μέτρα. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για τη στήριξη προγραμμάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας, καθώς και ειδικών μέτρων για τους αυτοαπασχολούμενους, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Χάρη στην επιμερισμένη διαχείριση του ΕΚΤ την οποία ασκούν από κοινού τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, καθίσταται εφικτή η ανάληψη ευθύνης στο κατάλληλο επίπεδο: τα επιχειρησιακά προγράμματα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του κράτους μέλους, περιγράφουν τις προτεραιότητες και τους στόχους των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων του ΕΚΤ. Οι αρμόδιες αρχές σε κάθε κράτος μέλος διαχειρίζονται την επιτόπια υλοποίηση, συμπεριλαμβανομένων της επιλογής, της έγκρισης και της παρακολούθησης των έργων. Η Επιτροπή δεν συμμετέχει ενεργά στην εν λόγω διαδικασία, δεν λαμβάνει κοινοποιήσεις, ούτε εγκρίνει έργα. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση του προγράμματος τηλεκατάρτισης με τη χρήση κουπονιών, στο οποίο αναφέρονται οι κ. βουλευτές.

(1) Ανακοίνωση σχετικά με τη συντονισμένη οικονομική αντίδραση στην έξαρση της νόσου COVID-19 [COM(2020)112 final της 13ης Μαρτίου 2020].
(2) Κανονισμός (ΕΕ) 2020/672 του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2020, σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 159 της 20.5.2020, σ. 1).

Κοινοποίηση