Κοινοποίηση

Στις 24 Μαρτίου 2020, εκατοντάδες συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ενημερώθηκαν με SMS από εταιρεία του αεροδρομίου Αθηνών ότι θα πάψει να τους απασχολεί. Στο υπόλοιπο προσωπικό η εταιρεία επέβαλε μονομερώς σύστημα εκ περιτροπής εργασίας ανά δύο εβδομάδες σε μηνιαία βάση για διάστημα έξι μηνών και μείωση κατά 50% των αποδοχών τους (1) . Παρόμοιες πρακτικές παρατηρούνται σε εκατοντάδες άλλες επιχειρήσεις. Τους εργαζομένους αυτούς δεν καλύπτουν τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης όσον αφορά την παροχή επιδόματος 800 ευρώ (2) .

Δεδομένου ότι ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων αποβλέπει στην ασφαλή και ευπροσάρμοστη απασχόληση και στην ισόρροπη προστασία των θέσεων εργασίας (3) και ότι, σε συνδυασμό με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (4) , αποβλέπουν στη διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης με επαρκείς ελάχιστους μισθούς,

Δεδομένου ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχει παγώσει και πολλά κράτη μέλη εγγυώνται τα εισοδήματα των εργαζομένων σε εταιρείες που έχουν αντίστοιχα πληγεί από την παρούσα κρίση σε ποσοστά από 70% έως και 100%,

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Εναρμονίζονται με τους κανόνες της ΕΕ τα μέτρα που θέσπισε η ελληνική κυβέρνηση στις 20 Μαρτίου 2020 για μονομερή επιβολή εκ περιτροπής εργασίας;

2. Εξασφαλίζουν οι πολιτικές της κυβέρνησης αξιοπρεπή διαβίωση για τους εργαζομένους και αποτρέπουν επαρκώς τη διαρθρωτική ζημιά στην ήδη εύθραυστη, εξαιτίας της πολυετούς λιτότητας, ελληνική οικονομία;

3. Μπορούν να αξιοποιηθούν τα νέα εργαλεία της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού για τη στήριξη των εν λόγω συμβασιούχων;

(1) Άρθρο 9 της ΠΝΠ, ΦΕΚ Τ.Α 68/20.03.2020.
(2) Αρθρο 9 και 11.2Β ΠΝΠ, ΦΕΚ Τ.Α68/20.03.2020.
(3) Άρθρο 6.
(4) Άρθρο 31.

Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Elena Kountoura (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL)

 

Απάντηση του κ. Schmit
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Τα μέτρα που έλαβαν οι ελληνικές αρχές για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, καθώς και τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας είναι σε γενικές γραμμές συγκρίσιμα με τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε άλλα κράτη μέλη, με σκοπό την προστασία των συμβάσεων εργασίας και τη διασφάλιση της δυνατότητας να ανακάμψει γρήγορα η οικονομική δραστηριότητα, μόλις χαλαρώσουν τα περιοριστικά μέτρα.

Όσον αφορά την επιλογή οργάνωσης της εργασίας σε βάρδιες, με παράλληλη μείωση του χρόνου εργασίας κάθε εργαζομένου, η συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης, την οποία ενσωματώνει η οδηγία 97/81/EΚ του Συμβουλίου(1), προστατεύει τους εργαζομένους μερικής απασχόλησης από διακρίσεις όσον αφορά τους όρους απασχόλησης. Η αρχή pro rata temporis εφαρμόζεται όπου κρίνεται αναγκαίο(2), με την έννοια ότι ένα διαιρετό δικαίωμα, όπως η αμοιβή, μπορεί να μειωθεί αναλογικά προς το μειωμένο ωράριο εργασίας του εργαζομένου. Η οδηγία 2002/14/ΕΚ(3) ορίζει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να τηρούν ορισμένες υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης πριν από τη λήψη αποφάσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ουσιαστική αλλαγή των όρων εργασίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη ρυθμίσεων για την τηλεργασία, την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την αναπροσαρμογή δεξιοτήτων τόσο για εργαζομένους όσο και για ανέργους, καθώς και άλλα προγράμματα ενεργοποίησης. Μπορεί επίσης, υπό ορισμένους όρους, να υποστηρίξει εθνικά προγράμματα μειωμένου ωραρίου εργασίας. Στο πλαίσιο των Πρωτοβουλιών Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (CRII και CRII+), τα κράτη μέλη μπορούν να επωφεληθούν τόσο από την αυξημένη ευελιξία όσο και από τη συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 100 %, όταν χρησιμοποιούν χρηματοδότηση του ΕΚΤ. Η Επιτροπή παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ στο πλαίσιο των CRII και CRII+.

Επιπλέον, το νέο μέσο SURE(4) θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να καλύψουν το κόστος των εθνικών προγραμμάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας, μέσω δανείων που χορηγούνται με ευνοϊκούς όρους.

(1) Οδηγία 97/81/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από την Ένωση Συνομοσπονδιών Βιομηχανίας και Εργοδοτών της Ευρώπης (UNICE), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων (CEEP) και την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (CES), ΕΕ L 14 της 20.1.1998.
(2) Ρήτρα 4 της συμφωνίας-πλαισίου.
(3) Οδηγία 2002/14/ΕΚ, της 11ης Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 29-34.
(4) Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 COM/2020/139 final

Κοινοποίηση