Κοινοποίηση

Η Ουγγρική Κυβέρνηση, επικαλούμενη την υγειονομική κρίση του COVID-19 και μεθοδεύοντας την αναστολή λειτουργίας του Ουγγρικού Κοινοβουλίου, κατέθεσε στις 20 Μαρτίου 2020 πρόταση νόμου (1) , με την οποία επεκτείνεται για αόριστο χρονικό διάστημα η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία έχει κηρυχθεί η χώρα και χορηγούνται στην Κυβέρνηση πρωτοφανείς νομοθετικές υπερεξουσίες, όπως η εξουσία να αναστέλλει την ισχύ νόμων, να παρεκκλίνει από την εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων και να εφαρμόζει πρόσθετα μέτρα με μόνη την έκδοση διαταγμάτων, παραμερίζοντας τη νομοθετική λειτουργία του Ουγγρικού Κοινοβουλίου. Συγχρόνως, προβλέπεται ότι θα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως και οκτώ (8) ετών, όσοι φέρουν αντίσταση στις αποφάσεις της Κυβέρνησης και όσοι διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις.

Με δεδομένο ότι τα μέτρα αυτά προβλέπεται να τεθούν σε ψηφοφορία τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και θέτουν σε κίνδυνο θεμελιώδεις αρχές του κοινοβουλευτισμού και του κράτους δικαίου σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Έχει ενημερωθεί επισήμως από την Ουγγρική Κυβέρνηση για τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου;

2. Πώς αξιολογεί την πρόταση νόμου και τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για τη διασφάλιση των θεμελιωδών πολιτικών δικαιωμάτων των Ούγγρων πολιτών και τη λειτουργία του κοινοβουλευτικού συστήματος στη χώρα, η οποία αποτελεί κράτος μέλος της ΕΕ με ήδη καταγεγραμμένες και καταδικασθείσες από την ΕΕ πολιτικές σε θέματα κράτους δικαίου (2) ;

 

(1) https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-hungary-legislation/hungary-govt-seeks-to-extend-special-powers-amid-coronavirus-crisis-idUSL8N2BE0U2, https://hungarianspectrum.org/2020/03/21/translation-of-draft-law-on-protecting-against-the-coronavirus/?fbclid=IwAR0jo3ohVZ3uKaKgp4YF1ndinG1OG4lk-sSF6CV0fr7dX7011BLBcXhDDo8, https://euobserver.com/coronavirus/147834, https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/hungary-to-consider-bill-that-would-allow-orban-to-rule-by-decree.
(2) https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69907/rule-of-law-in-poland-and-hungary-has-worsened, https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180906IPR12104/rule-of-law-in-hungary-parliament-calls-on-the-eu-to-act.

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Elena Kountoura (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL)

 

Απάντηση του κ. Reynders
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η Επιτροπή στηρίζει πλήρως τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να καταπολεμήσουν την πανδημία της νόσου COVID-19. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή έχει καταστήσει σαφές ότι τα μέτρα που λαμβάνονται πρέπει να σέβονται πλήρως τις θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρέπει να περιορίζονται σε ό,τι είναι αναγκαίο και αυστηρά αναλογικό, να είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας και να υπόκεινται σε δημοκρατικό έλεγχο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα μέτρα που λαμβάνονται από όλα τα κράτη μέλη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή είχε δηλώσει ότι η κατάσταση στην Ουγγαρία προκαλεί ιδιαίτερες ανησυχίες, καθώς οι εξουσίες έκτακτης ανάγκης έδειχναν πιο εκτεταμένες απ’ ό,τι σε άλλα κράτη μέλη, λαμβανομένου υπόψη του συνδυαστικού αποτελέσματος του ευρέος ορισμού των εξουσιών και της απουσίας σαφούς χρονικού ορίου.

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι, από τις 18 Ιουνίου 2020, η ουγγρική κυβέρνηση έθεσε τέρμα στην «κατάσταση κινδύνου»(1) και κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας»(2)· την ίδια ημέρα τέθηκε σε ισχύ ο νόμος που περιέχει μεταβατικούς κανόνες(3). Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας, μέχρι την πλήρη άρση όλων των μέτρων έκτακτης ανάγκης, καθώς και τον τρόπο σταδιακής κατάργησής τους και τον πιθανό αντίκτυπό τους στο κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη δημοκρατία και το δίκαιο της ΕΕ. Ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, η Επιτροπή δεν θα διστάσει να λάβει τα αναγκαία μέτρα.

(1) Κυβερνητικό διάταγμα 282/2020 της 17ης Ιουνίου 2020.
(2) Κυβερνητικό διάταγμα 283/2020 της 17ης Ιουνίου 2020.
(3) Νόμος LVIII του 2020.

Κοινοποίηση