Κοινοποίηση

Στις 10 Μαρτίου 2022, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για το νέο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία μετά το έτος 2020, υπηρετώντας την αρχή ότι η εργασία πρέπει να προσαρμόζεται στις ικανότητες και τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι το αντίθετο. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας στη Διάσκεψη του 2022, αναγνώρισε την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Στις 21 Ιουλίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 2021-2027, με την υιοθέτηση της προσέγγισης του «Οράματος για μηδενικές απώλειες» για τη μείωση των σχετιζόμενων με την εργασία θανάτων εντός της ΕΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, οι εργαζόμενοι που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των συνθηκών εργασίας στην Ελλάδα ανήλθαν σε 104 το 2022 —διπλάσιοι σε σύγκριση με το 2019. Στη δραματική αυτή εξέλιξη συντέλεσε η έλλειψη στελεχών στην Επιθεώρηση Μεταλλείων, η ανάθεση έργων ηλεκτρικών δικτύων σε εργολάβους, η μείωση και η αποδυνάμωση των ελέγχων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και η νομοθέτηση της δυνατότητας άσκησης έργου από μη αδειούχους ηλεκτρολόγους και μη αδειούχους χειριστές σε αντίστοιχες εργασίες. Στην Ελλάδα δεν καταγράφονται οι επαγγελματικές παθήσεις και παρατηρείται οπισθοδρόμηση όσον αφορά τους όρους υγείας και ασφάλειας.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Ποια μέτρα προτίθεται να θεσμοθετήσει για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος;

 

Απάντηση του κ. Schmit εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα (ESAW)[1] για την Ελλάδα, διαβιβάστηκαν στην Eurostat 35 θανατηφόρα ατυχήματα το 2019 και 33 το 2020 για όλους τους οικονομικούς τομείς. Τα στοιχεία για τα εργατικά ατυχήματα σε επίπεδο ΕΕ για το 2021 και το 2022 θα είναι διαθέσιμα από τον Ιούλιο του 2023 και του 2024, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 349/2011 της Επιτροπής[2]. Η συλλογή στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τις αναγνωρισμένες επαγγελματικές ασθένειες αποτελεί αντικείμενο πιλοτικού σχεδίου της Eurostat, στο οποίο η Ελλάδα δεν συμμετέχει επί του παρόντος.

Κάθε θάνατος που συνδέεται με την εργασία είναι αδικαιολόγητος και η Επιτροπή επιδιώκει φιλόδοξα σχέδια για την εξάλειψη του φαινομένου. Το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2021-2027 αποτελεί το βασικό έγγραφο πολιτικής για τις σχετικές δράσεις. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διάφορες δράσεις για την αντιμετώπιση της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, καθώς και το Όραμα μηδενικών απωλειών όσον αφορά τους θανάτους που συνδέονται με την εργασία. Στο πλαίσιο του Οράματος μηδενικών απωλειών, η συμβουλευτική επιτροπή της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία δημοσίευσε πρόσφατα γνώμη στην οποία περιλαμβάνονται οι σχετικές συστάσεις[3].

Υπάρχει εκτενής ενωσιακή νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ[4]. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, οι εργοδότες υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, η διασφάλιση της συμμόρφωσης της εθνικής νομοθεσίας μεταφοράς με την ενωσιακή νομοθεσία αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή προωθεί την αποτελεσματική και ισοδύναμη επιβολή των οδηγιών της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία στο πλαίσιο της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας. Ο οργανισμός της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία δημοσιεύει πληροφορίες, πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία για την υποστήριξη των εργοδοτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

[1]Βλέπε π.χ. τον πίνακα «Fatal Accidents at work by NACE Rev. 2 activity» (Θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ανά δραστηριότητα βάσει NACE αναθ. 2) (κωδικός πίνακα HSW_N2_02) που διατίθεται στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/eurostat/data/database. Η NACE είναι η στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

[2] ΕΕ L 97 της 12.4.2011, σ. 3.

[3] https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293be-4563-4f19-89cf-4c4588bd6541/library/6dd45935-308c-4ed4-bc88-7fb4471af27a/details

[4] ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.


Κοινοποίηση