Κοινοποίηση

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν δημόσιο χώρο ανταλλαγής απόψεων για την κοινωνική και πολιτική επικαιρότητα, αυξάνοντας διαρκώς την επιρροή τους στη κοινή γνώμη. Ωστόσο, παρατηρούνται αυξανόμενα φαινόμενα παρέμβασης στο περιεχόμενο αναρτήσεων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία, επικαλούμενα τους όρους χρήσης τους, προχωρούν σε πολλές περιπτώσεις στη διαγραφή αναρτήσεων ή/και στην αναστολή λειτουργίας προφίλ χρηστών. Με τις παρεμβάσεις αυτές εγείρεται ζήτημα ουσιαστικής δημοκρατίας που άπτεται άμεσα της ελευθερίας της έκφρασης των πολιτών(1), η διαχείριση του οποίου επαφίεται, μέχρι στιγμής, σε μηχανισμούς που έχουν διαμορφωθεί από την εκάστοτε ιδιωτική πλατφόρμα δικτύωσης. Η Επιτροπή, αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών στη ψηφιακή εποχή, δημοσιοποίησε πρόσφατα την πρότασή της για την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες(2), η οποία περιλαμβάνει οριζόντιους κανόνες για τις πλατφόρμες, με ιδιαίτερες αναφορές στην ελευθερία της έκφρασης.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Θεωρεί επαρκείς και ασφαλείς τους μηχανισμούς διαχείρισης περιεχομένου που έχουν αναπτυχθεί από τις ιδιωτικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης;

Πώς σκοπεύει, με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών και, δεδομένων των σοβαρών περιπτώσεων παραβίασής τους από τις πλατφόρμες, να διαμορφώσει ένα διαφανές πλαίσιο συμμετοχής που θα ορίζεται και θα αξιολογείται από κοινού με την κοινότητα χρηστών;

Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, ιδίως της ελευθερίας της έκφρασης, μέχρι να τεθεί σε ισχύ η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες;

(1) Βλ. σχετικά και το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ζητήματα, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0274_EL.html
(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1608117147218&uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN

Dimitrios Papadimoulis (The Left), Alexis Georgoulis (The Left), Petros Kokkalis (The Left), Stelios Kouloglou (The Left), Elena Kountoura (The Left), Konstantinos Arvanitis (The Left)

 

Απάντηση του κ. Breton
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η ταχεία ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών, η Επιτροπή πρότεινε την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA)(1), η οποία αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και στην ενίσχυση της λογοδοσίας των ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών. Σύμφωνα με την προτεινόμενη DSA, οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα υπόκεινται σε σαφές νομικό πλαίσιο.

Αναγνωρίζοντας ότι θα πρέπει να τηρείται η ελευθερία των επιγραμμικών πλατφορμών να συνάπτουν συμβάσεις, η προτεινόμενη DSA προστατεύει τους χρήστες από τον αυθαίρετο έλεγχο του περιεχομένου. Θα υποχρεώνει τις επιγραμμικές πλατφόρμες να ακολουθούν διαφανείς και χωρίς διακρίσεις πολιτικές, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη(2). Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης κανόνες για τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες σχετικά με την αξιολόγηση και τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν τα συστήματά τους στην ελευθερία της έκφρασης.

Η πρόταση DSA δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να αμφισβητούν τις αποφάσεις των πλατφορμών για αφαίρεση περιεχομένου, ακόμη και όταν βασίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις των πλατφορμών. Οι χρήστες θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην πλατφόρμα, να επιλέγουν εξωδικαστική επίλυση διαφορών ή να προσφεύγουν στα δικαστήρια. Η προτεινόμενη DSA θεσπίζει σύνολο κανόνων και προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ. Ένα πανευρωπαϊκό σύστημα επιβολής και πλαίσιο διακυβέρνησης θα διασφαλίζουν την εποπτεία και την ενιαία εφαρμογή του προτεινόμενου κανονισμού σε ολόκληρη την Ένωση.

Αναγνωρίζοντας ότι η δημοκρατία απαιτεί πιο αποφασιστική δράση για τη διατήρηση του ανοιχτού δημοκρατικού διαλόγου, το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία(3) ανακοίνωσε διάφορα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, την ανάπτυξη σχετικών προτύπων λογοδοσίας για τις διαδικτυακές πλατφόρμες και την προώθηση του σεβασμού στον δημόσιο διάλογο.

(1) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_el
(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
(3) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2250

Κοινοποίηση