Κοινοποίηση

Η σύσταση (ΕΕ) 2021/1004 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο και υποστηρικτικό πλαίσιο πολιτικής για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών, εστιάζοντας και στη μείωση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

Εντός εννέα μηνών από την έκδοση της σύστασης, τα κράτη μέλη καλούνταν να υποβάλουν στην Επιτροπή, για την εφαρμογή της, εθνικά σχέδια δράσης, για τη διαμόρφωση των οποίων συνιστάται η συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών, μη κυβερνητικών οργανώσεων που προωθούν τα δικαιώματα των παιδιών, των ίδιων των παιδιών και άλλων συναφών φορέων. Αντίστοιχη υποχρέωση προβλέπεται και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής. Μάλιστα η Ελλάδα έχει ενταχθεί από κοινού με άλλα έξι κράτη μέλη στο πιλοτικό πρόγραμμα CHILD GUARANTEE που στοχεύει να διασφαλίσει την πρόσβαση των ευάλωτων παιδιών σε ποιοτικές υπηρεσίες.

Καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής φτώχειας στην ΕΕ, ερωτάται η Επιτροπή:

  • 1.Σε ποιο στάδιο του πιλοτικού προγράμματος βρίσκεται η Ελλάδα και πότε προβλέπεται να υποβληθεί το ελληνικό εθνικό σχέδιο δράσης;
  • 2.Πώς και με ποια αποτελέσματα συμμετέχουν οι φορείς στην κατάρτιση του ελληνικού εθνικού σχεδίου;
  • 3.Ποια κονδύλια και τι ύψους έχουν διατεθεί για την εφαρμογή της σύστασης στην Ελλάδα;

Απάντηση του κ. Schmit εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η τρίτη φάση της προπαρασκευαστικής δράσης για τη θέσπιση εγγύησης για τα παιδιά, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται στην Ελλάδα από τη UNICEF, αντιμετωπίζει συστηματικά μειονεκτήματα για ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες παιδιών (παιδιά σε ιδρύματα, παιδιά που ζουν με αναπηρίες, παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες, παιδιά από μειονοτικές ομάδες). Το αναλυτικό μέρος του εν λόγω έργου έχει πλέον ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα[1].

Η προθεσμία για την υποβολή των σχεδίων δράσης από τα κράτη μέλη ήταν η 15η Μαρτίου 2022. Οι εργασίες σχετικά με το ελληνικό σχέδιο δράσης βρίσκονται σε εξέλιξη και ο συντονιστής της εγγύησης για τα παιδιά έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή προχωρημένο σχέδιο για παρατηρήσεις.

Οι πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή των σχετικών φορέων στην κατάρτιση του σχεδίου δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο ίδιο το σχέδιο. Μόλις υποβληθεί στην Επιτροπή, το σχέδιο δράσης θα δημοσιευθεί[2].

Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά στην Ελλάδα θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στο σχέδιο δράσης. Όσον αφορά τα κονδύλια της ΕΕ, η Ελλάδα προτίθεται να διαθέσει τουλάχιστον το 8 % των πόρων της από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ για την περίοδο 2021-2027 σε μέτρα για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Η χρηματοδότηση αυτή είναι πιο φιλόδοξη από το 5 % που αναμένεται από τα κράτη μέλη στα οποία ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ.

[1] https://www.unicef.org/eca/media/20106/file/Deep%20Dive%20Greece%20-%20Main%20report%20EN.pdf

[2] https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=el


Κοινοποίηση