Κοινοποίηση

Η ελληνική κυβέρνηση ουσιαστικά αποκλείει τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών από την τυπική εκπαίδευση, ιδίως εκείνα που ζουν σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspot και καταυλισμοί). Πληροφορίες από άτομα και οργανώσεις που εργάζονται στον τομέα δείχνουν ότι πολλαπλά εμπόδια υπονομεύουν πλήρως την πρόσβαση αυτών των παιδιών στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο με φυσική παρουσία (παραδοσιακά) όσο και μέσω της εξ αποστάσεως μάθησης (κατά τη διάρκεια της πανδημίας). Πριν από δύο χρόνια, ο αριθμός των εν λόγω ανηλίκων που φοιτούσαν στο σχολείο ήταν περίπου 16 000. Πέρυσι ο αριθμός μειώθηκε στις περίπου 7 000, και τώρα εκτιμάται ότι πλησιάζει το μηδέν. Αυτό συνιστά παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματός τους στην εκπαίδευση και αποτελεί σαφή πράξη διάκρισης εις βάρος των μεταναστών και των προσφύγων.

1. Μπορεί η Επιτροπή να επιβεβαιώσει τον πραγματικό αριθμό των παιδιών προσφύγων και μεταναστών που δεν έχουν πρόσβαση στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας;

2. Συνάδει η πρακτική αυτή με το άρθρο 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 14 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 28 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το άρθρο 27 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ και το άρθρο 14 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ;

3. Πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να παρέμβει για να διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά απολαμβάνουν στην πράξη όλα τα σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα;

Βουλευτής που στηρίζει την ερώτηση(1)

(1)Αυτή η ερώτηση έχει τη στήριξη βουλευτή εκτός των συντακτών: Alexis Georgoulis (The Left)

Konstantinos Arvanitis (The Left), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Petros Kokkalis (The Left), Elena Kountoura (The Left), Stelios Kouloglou (The Left), Pernando Barrena Arza (The Left), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Damien Carême (Verts/ALE), Clare Daly (The Left), Cornelia Ernst (The Left), Giorgos Georgiou (The Left), José Gusmão (The Left), Petra Kammerevert (S&D), Niyazi Kizilyürek (The Left), Dietmar Köster (S&D), Erik Marquardt (Verts/ALE), Marisa Matias (The Left), Karen Melchior (Renew), Alessandra Moretti (S&D), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Manuel Pizarro (S&D), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Tineke Strik (Verts/ALE), Miguel Urbán Crespo (The Left), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Nikolaj Villumsen (The Left), Mick Wallace (The Left), Milan Brglez (S&D)

 

Απάντηση της κ. Gabriel
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Το σχολικό έτος 2020-2021 έχουν εγγραφεί 11 830 παιδιά μετανάστες σε ελληνικά σχολεία. Από αυτά: τα 3 142 είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Δομές υποδοχής και εκπαίδευσης προσφύγων»· τα 7 535 είναι εγγεγραμμένα σε σχολεία χωρίς τάξεις υποδοχής· και τα 1 153 είναι εγγεγραμμένα σε σχολεία με τάξεις υποδοχής.

Η οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής(1) προβλέπει ότι τα ανήλικα παιδιά που υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας πρέπει να εξασφαλίζουν πρόσβαση στην εκπαίδευση υπό όρους παρόμοιους με τους ημεδαπούς εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους(2). Επιπλέον, βάσει της οδηγίας για την αναγνώριση των προσόντων(3), τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν πλήρη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα σε όλους τους ανηλίκους στους οποίους χορηγείται διεθνής προστασία, υπό τους ίδιους όρους με τους ημεδαπούς. Κατά την εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην εκπαίδευση που κατοχυρώνεται στο άρθρο 14 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα(4), μεταξύ άλλων στην πρόσφατα εγκριθείσα στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, ότι απαιτείται πρόσθετη και στοχευμένη προστασία και στήριξη για τα παιδιά μετανάστες, μεταξύ άλλων και στην εκπαίδευση. Το σχέδιο δράσης για την ένταξη και τη συμπερίληψη(5) περιλαμβάνει επίσης μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι περισσότερα παιδιά μετανάστες συμμετέχουν σε υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται επίσης να αξιοποιήσουν πλήρως τη χρηματοδότηση της ΕΕ για τη στήριξη προγραμμάτων και μέτρων που σχετίζονται με την εκπαίδευση.

Η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση και συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές αρχές. Η πρόσφατα συσταθείσα Ευρωπαϊκή Ειδική Ομάδα για τη Διαχείριση της Μετανάστευσης στην Ελλάδα συνεδριάζει τακτικά για να διευκολύνει την πρόσβαση όλων των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.

(1) Άρθρο 14 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013.
(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0033 ; Η αναδιατύπωση της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής που, επί του παρόντος, συζητείται από τους συννομοθέτες από το 2016 θα επιφέρει πιο εναρμονισμένους κανόνες και βελτιωμένες συνθήκες υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης πρόσβασης των παιδιών μεταναστών στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, η Επιτροπή καλεί τους συννομοθέτες να εγκρίνουν την παρούσα πρόταση χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.
(3) Άρθρο 27 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011.
(4) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, «Η προστασία των παιδιών-μεταναστών», COM(2017) 211 final Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού» [COM(2021) 142 τελικό ].
(5) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2020:758:FIN

Κοινοποίηση